JWS acties

16-6-2014 Inleiding over nieuwe jeugdwet tijdens refereerbijeenkomst, mei 2014

Tijdens de refereerbijeenkomst op 13 mei jl. verzorgde Alice Broersma, juriste bij Accare, een heldere en uitvoerige inleiding over de nieuwe Jeugdwet, die op 1 januari 2015 in werking treedt. Enkele aanleidingen om de Wet op de Jeugdzorg van 2005 te vervangen waren de constateringen dat er geen sprake is van een integrale aanpak in de jeugdzorg en dat gedragsproblemen van minderjarigen worden gemedicaliseerd. 

In de nieuwe jeugdwet wordt 'het recht op zorg' vervangen door de jeugdhulpplicht van de gemeente. De gemeenten bepalen het aanbod door de verschillende vormen van jeugdzorg en - hulpverlening te contracteren. Er worden sociale wijkteams geformeerd, waarin hulpverleners uit diverse samenwerkende instellingen. Aan de 'keukentafel' wordt bepaald welke vorm van hulp geboden dient te worden. Het risico is dat er verschillen in de zorg voor jeugdigen tussen gemeenten ontstaan. Er is geen vrije keuze meer. Wel is er een bezwaarprocedure, maar die kan in totaal 100 weken in beslag nemen.

Er kunnen vraagtekens worden gezet bij de waarborging van het beroepsgeheim. Zo worden 'risicojongeren' opgenomen in een verwijsindex, zodat hulpverleners kunnen zien welke instellingen een relatie hebben met betreffende jongere. Echter, in de verwijsindex worden ook de andere kinderen van het betreffend gezin opgenomen.

De jeugd GGZ valt eveneens vanaf 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Met een DBC wordt gefactureerd bij de gemeenten. Medicatie blijft echter in het basispakket van de zorgverzekering.

Het belang van het kind moet hoger worden gesteld dan financiële belangen, heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, van Rijn, gesteld bij de introductie van de nieuwe jeugdwet. Hoe dat in de praktijk zal uitwerken moet worden afgewacht. Inmiddels heeft de Kinderombudsman zijn bezwaren geuit over de implementatie van de wet per 1 januari as. Vele gemeenten blijken nog niet klaar voor de transitie op die datum.

De gehele Powerpoint presentatie van Alice Broersma is te downloaden via deze link.


Lees verder...

19-6-2014 Oproep aan WMA over deelname artsen aan dwangvoeding

 Op 15 juni jl.  bereikte JWS een urgente oproep van onze Israelische zusterorganisatie, Physicians for Human Rights', om samen met zusterorganisates uit andere landen een brief gericht aan de World Medical Association (WMA) te ondertekenen. JWS heeft daar gehoor aan gegeven. In deze brief wordt aan de WMA gevraagd haar stem te laten horen tegen deelname van artsen en verpleegkundigen aan dwangvoeding van hongerstakers in detentieomstandigheden. Directe aanleiding van de brief vormt de dreigende aanpassing van wetgeving in Israel, waardoor het mogelijk wordt gemaakt om Palestijnse gevangenen die al rond 40 dagen in hongerstaking zijn gedwongen te voeden. In de brief wordt daarnaast aandacht gevraagd voor de deelname van artsen aan de dwangvoedingen van hongerstakende gedetineerden in Guantanamo Bay en Turkije. Zie verder de brief.

Via de KNMG kreeg JWS te horen dat ook de Israelische artsenvereniging een vergelijkbare oproep ten aanzien van de Israelische situatie aan de WMA had gedaan. De WMA heeft op 18-6-14 een dringende oproep aan de Premier van Israel gestuurd om de voorgenomen wet te heroverwegen.Daarin stelt de WMA ondermeer dat dwangvoeding het zelfbeschikkingsrecht schendt en een dusdanig onmenselijke en vernederende handeling is dat het zou kunnen worden beschouwd als foltering. Voor een weergave van de tekst klik op deze link.


Lees verder...

16-6-2014 Publicatie jaarverslag en jaarrekening 2013

Op 12 juni jl.  heeft het algemeen bestuur van JWS het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vastgesteld. In de jaarrekening 2013 is ook een prognose voor 2014 opgenomen. Het is voor het eerst dat naast een jaarverslag ook de jaarrekening op deze website wordt gepubliceerd. Daarmee willen wij voldoen aan de aangescherpte eisen voor het behoud van de ANBI status.

Beide documenten zijn te vinden op de pagina van de jaarverslagen.


Lees verder...

11-4-2014 Secretariaatsmedewerker (m/v) gezocht

Wegens vertrek naar een betaalde baan van één van onze secretariaatsmedewerkster zijn wij, ter aanvulling van het team op het secretariaat, weer op zoek naar een persoon (v/m) die deze vrijwilligers functie op zich wil nemen.

Wij zoeken een betrokken en professionele collega met een MBO werk- en denkniveau.Het is uitdagend werk in een spilfunctie van de organisatie, waarin je vrij zelfstandig opereert, en een breed scala aan organisaties en personen leert kennen op het gebied van mensenrechten en gezondheidszorg.

We hebben behoefte aan inzet voor minimaal 12-18 uur per week. Werktijden in overleg.

Voor de volledige vacaturetekst klik hier.


Lees verder...

16-3-14 Verslag refereerbijeenkomst "Reductie dwang en drang in de GGZ"

 Op 11 maart jl. verzorgde Yolande Voskes, researcher van het Department of Medical Humanities van het VU Medisch Centrum een inleiding over de reductie van dwang en drang in de GGZ. Zij hoopt op dit onderwerp dit jaar te promoveren.

Directe aanleiding voor de keuze van dit thema voor de refereerbijeenkomst waren de Concluding Observations van het VN Comité tegen Foltering (CAT) van 2013 waarin zij haar zorg uitsprak over het hoge aantal patiënten dat vaak gedurende lange periode gedwongen wordt opgenomen in Nederlandse GGZ instellingen. Deze bezorgdheid betreft ook het gebruik van separatie en gedwongen medicatie en het gebrek aan aandacht binnen het GGZ beleid om alternatieven hiervoor te vinden.

In de GGZ in Nederland is er echter vooral sinds 2001 veel gedaan om de dwang in de GGZ  en met name het aantal separaties terug te dringen. Er is geen bewijs dat separatie een therapeutisch effect heeft en patiënten ervaren het als bijzonder hard.

Voskes wees in haar inleiding op de ethische kwestie van het separeren, ondermeer het 'do no harm' principe en het ontnemen van het zelfbeschikkingsrecht. Tegenover het respecteren van de autonomie van de patënt staat echter het afwenden van gevaar voor de professionals in de GGZ en medepatiënten.

Voor de reductie van dwang in de GGZ is een registratiesysteem, Argus, in het leven geroepen, zodat jaarlijks het effect van reducerende maatregelen kan worden gemeten. Tevens dient Argus voor benchmarking. In 2011 werd geconcludeerd dat er wel beweging zit in de afname van dwang in de GGZ, maar dat het nog te weinig zichtbaar is. Cruciaal is de samenwerking tussen psychiaters en verpleegkundigen. 

Enkele voorbeelden van bijdragen aan de reductie die Voskes presenteerde zijn eerder preventief ingrijpen - ipv reactief handelen -, de invoering van de crisiskaart waarop patiënten zelf kunnen aangeven hoe zij bij een crisis willen worden behandeld, de inrichting van een comfort room waar patiënten zich bij toegenomen spanning kunnen afzonderen, minder vasthouden aan regels en een open verpleegpost.

In de discussie die volgde op de inleiding van Voskes kwam oa. aan de orde dat reductie van dwang in de GGZ ook een omslag van de cultuur in de GGZ vraagt. De vele fusies van GGZ instellingen lijken de afname van dwang en drang in de GGZ te belemmeren.

De presentatie is te downloaden via deze link.

 

 


Lees verder...

1-3-2014 Reactie JWS op consultatie Min V&J over vreemdelingenbewaring

 Voor het kerstreces in 2013 plaatste de Staatssecretaris voor Veiligheid & Justitie een voorstel voor een nieuwe wet 'terugkeer en vreemdelingenbewaring' op het internet ter consultatie. Hierop zijn 28 openbare reacties verschenen, waaronder die van onze Stichting. 

JWS heeft, conform haar missie, zich in haar reactie voornamelijk gericht op de gezondheid en gezondheidszorg in de vreemdelingenbewaring.

De tekst van onze reactie is te downloaden via deze link


Lees verder...

1-3-2014 Reactie JWS op consultatie handreiking bewust afzien van eten en drinke

De KNMG maakte een handreiking 'Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen' en heeft een concept ter consultatie voorgelegd.

Uit het veld kwam het signaal bij JWS binnen dat het onvoldoende duidelijk is dat deze handreiking niet de zorg en begeleiding van honger- en dorststakers betreft. Om die reden heeft JWS gebruik gemaakt van de mogelijkheid  om op het concept te reageren. 

Voor onze reactie klik op deze link.


Lees verder...

31-1-2014 Verslag van het JWS symposium op 14 december 2013

 Op 14 december jl. organiseerde JWS in het kader van de Dag van de Rechten van de Mens een symposium met de titel 'Mensenrechten, Ethiek en Gezondheidszorg".  De directe aanleiding voor de keuze van dit thema was de start van het project “Ontwikkeling van een handreiking voor ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers”, mogelijk gemaakt door ZonMw.

De dagvoorzitter,  Prof.mr. Aart C. Hendriks, leidde de presentaties in. Hij feliciteerde de Johannes Wier Stichting met de keuze van het onderwerp ‘Mensenrechten, Ethiek en Gezondheidszorg’. Hij stelde dat recht en ethiek vanouds veel met elkaar gemeen hebben: "beide disciplines proberen het menselijk handelen te normeren, vanuit een bepaalde gedachte van goeddoen en rechtvaardigheid. Dit geldt ook voor het gezondheidsrecht en de medische ethiek: zij zijn onlosmakelijk verbonden met de geneeskunde en normeren het handelen van mensen op het terrein van de gezondheidszorg. Beide disciplines streven voorts naar een systeem van gezondheidszorg, dat in aanmerking komt voor het predicaat ‘rechtvaardig’."
"Van belang is verder", stelde Hendriks, "dat de beginselen en waarden waarop beide disciplines zijn gestoeld, grotendeels dezelfde zijn en dusdanig fundamenteel dat deze erkenning hebben gevonden in de vorm van grondrechten.
Veelal wordt wel gezegd dat het (gezondheids)recht, anders dan de (medische) ethiek, door middel van overheidsingrijpen afdwingbaar is. Daarin zouden recht en ethiek in het bijzonder van elkaar verschillen." Hendriks geeft aan dat ook ethische normen, voor zover al niet juridisch erkend, op allerlei manieren feitelijk afdwingbaar kunnen zijn. De verschillen tussen beide disciplines zijn daarom niet altijd zo groot, al lijkt er tussen de beoefenaren van het gezondheidsrecht en de medische ethiek niet altijd even intensief contact te bestaan. Ook daarom is, volgens Hendriks, de keuze van dit onderwerp een gelukkige: beide disciplines kunnen aldus nader tot elkaar komen.

Vervolgens zou volgens het programma Prof. Dr. Dick L. Willems, hoogleraar Medische Ethiek, een inleiding presenteren over Ethiek, Gezondheidszorg en Mensenrechten, maar door een misverstand van zijn zijde was hij afwezig. Zijn bijdrage is te lezen via deze link.

Vervolgens presenteerde Dr. Sander A. Kramer, projectleider, het project "Ontwikkeling van een handreiking voor ethische dilemma's in de GGZ voor asielzoekers". Het optreden van ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers is niet nieuw, hoogstens meer urgent, maar tot nu toe heeft dat niet geleid tot de ontwikkeling van een professioneel geaccepteerde, praktische handreiking over de wijze waarop zorgverleners met deze ethische dilemma’s kunnen omgaan. Het project wordt uitgevoerd insamenwerking met het AMC, Mikado, Universiteit van Utrecht en Arq. Kramer besprak de resultaten van het literatuursonderzoek dat voor het project reeds verricht is en schetste de mogelijke dilemma's die ook In Nederland zich in de GGZ voor asielzoekers voordoen. Zijn presentatie is verder in te zien via deze link.

De laatste presentatie werd geboden door Aernout G. Tenhaeff, arts maatschappij & gezondheidszorg. Hij besprak de ethische dilemma's in de begeleiding bij honger- en dorststakingen. Daarbij ging hij uitvoerig in op de lichamelijke en geestelijke gevolgen van honger- en dorststakingen, de (inter) nationale wet en regelgeving en de rol van de vertrouwensarts.

Voor zijn presentatie klik op deze link. 


Lees verder...

25-11-13 Folderen tijdens het NHG congres

Op 23 november jl. stond de Johannes Wier Stichting (JWS) met voorlichtingsmateriaal in de hal van het NHG congres te Maastricht. Vele jongere deelnemers aan het congres bleken niet eerder gehoord te hebben van JWS en namen folders van JWS en/of de toolkit en nieuwsbrief mee. Verschillende oudere deelnemers bleken niet alleen op de hoogte van het werk van JWS, maar zeiden ook donateur te zijn, waarvoor wij hen bij deze gelegenheid persoonlijk konden bedanken. Aan het einde van de middag bleken wij vrijwel geheel door ons meegebracht voorlichtingsmateriaal heen. Hopelijk draagt deze actie bij aan de bevordering van de 'right to health' in Nederland.

 


Lees verder...

30-08-13 Verslag refereerbijeenkomst Zorg voor ongedocumenteerden, juni '13

 Op 13 juni jl. verzorgde ir. Margreet Kroezen van Dokters van de Wereld een inleiding over de 'zorg voor ongedocumenteerden'. Margreet Kroesen is projectcoördinator van ‘Zorg voor ongedocumenteerden’ van Dokters van de Wereld. Dokters van de Wereld maakt deel uit van het onafhankelijke internationale netwerk Médècins du Monde, dat hulp geeft aan kwetsbare groepen. Margreet ging in op de regelgeving voor zorg voor ongedocumenteerden in Nederland. Ook presenteerde ze de bevindingen van het Nederlandse deel van het onderzoek ‘Acces to healthcare in Europe in times of crisis and rising xenophobia, an overview of the situation of people excluded from health care systems’ dat Dokters van de Wereld uitgevoerd heeft.

Dokters van de Wereld is in 2006 gestart met het Medoc-project. Dit project is gericht op het verbeteren van de toegang tot zorg voor ongedocumenteerde migranten via voorlichting over de rechten van deze groep en de mogelijkheden die er bestaan om zorg te krijgen. Ook bemiddelt Medoc als er toegangsproblemen optreden. Medoc geeft geen medische zorg maar vormt een brug naar de zorg. Margreet licht de regelgeving met betrekking tot zorg voor ongedocumenteerden toe. Over de CvZ-regeling ontstaat discussie onder de aanwezigen. De regeling lijkt waterdicht maar enkele aanwezigen hebben ervaren dat de protocollen zeer precies gevolgd moeten worden omdat het CvZ niet uitbetaalt. Algemeen wordt gevoeld dat instellingen terughoudend zijn met het verlenen van zorg aan ongedocumenteerden. Er wordt het idee geopperd om een ‘smoezenboek’ samen te stellen waarin alle smoezen opgenomen zijn die instellingen gebruiken om ongedocumenteerden buiten de instelling te houden.

Uit eerder genoemd onderzoek naar de ervaren toegang tot zorg voor ongedocumenteerden blijkt dat van de 750 mensen die deel namen aan het onderzoek, 24 % toegangsproblemen ervoer. Huisartsenzorg bleek niet gegarandeerd en de CVZ-dekking was niet altijd volledig. GGZ-instellingen bleken moeilijk toegankelijk en de medische zorg in detentie is niet transparant. Bij patiënten bleken angst voor uitzetting, financiële problemen, onvoldoende informatie en cultuurverschillen barrières te zijn in de toegang tot zorg. Professionals ervoeren eveneens het gevoel van onvoldoende geïnformeerd te zijn en cultuurverschillen. Ook gaf deze groep aan werkdruk als een belemmering aan.

Dokters van de Wereld gebruikt de bevindingen van dit onderzoek voor pleitbezorging en zal zich richten op media, politiek en medische beroepsorganisaties.

De Johannes Wier Stichting neemt de aanbevelingen uit het onderzoek mee in de mensenrechteneducatie.
 

Klik hier voor de Powerpoint presentatie van Margreet.


Lees verder...

26-6-2013 Jaarverslag 2012 van de stichting gepubliceerd

Het jaarverslag over 2012 van JWS is deze maand afgerond. Voor inzage klik op deze link.


Lees verder...

26-5-2013 Subsidie voor project ethische dilemma's in GGZ voor asielzoekers

Tijdens het Pinksterweekend bereikte ons het bericht dat onze subsidie aanvraag bij ZonMw voor het project ‘De ontwikkeling van richtlijnen met betrekking tot ethische dilemma’s in de geestelijke gezondheidszorg voor asielzoekers’ is gehonoreerd. Dit project, waar JWS de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor draagt, zal in samenwerking met Centrum ’45, de afdeling medische ethiek van het AMC/UvA en Mikado – kenniscentrum voor interculturele zorg worden uitgevoerd. De projectleider, Sander Kramer, psycholoog, is o.a. werkzaam bij de afdeling Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het project zal op 1 juli as. van start gaan en duurt 20 maanden.

Het project betreft de ontwikkeling van handreikingen voor behandelaars die in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor asielzoekers te maken krijgen met ethische dilemma’s. Ethische dilemma’s kunnen ontstaan als de behandeling van een asielzoeker in conflict lijkt of dreigt te komen met professionele standaarden. Bij dergelijke conflicten maken behandelaars ethische afwegingen afgeleid van vier typen principes in de biomedische ethiek, namelijk 'do good', ‘do no harm’, 'autonomy' en 'justice'.

Behandelaars hebben aangegeven behoefte te hebben aan de ontwikkeling van een referentiekader. Op basis van internationale wetenschappelijke literatuur, interviews en focusgroepen met behandelaars in de GGZ zullen de handreikingen worden ontwikkeld. De handreikingen zullen worden getoetst aan bruikbaarheid in de praktijk en ter bekrachtiging voorgelegd aan beroepsverenigingen van behandelaars in de GGZ. De richtlijnen worden ook met een focusgroep bestaande uit asielzoekers besproken.
 


Lees verder...

20-5-2013 JWS en honger- en dorststakingen in vreemdelingendetentiecentra

JWS is naar aanleiding van de honger- en dorststakingen in de vreemdelingendetentiecentra veelvuldig geconsulteerd door artsen, advocaten en NGO’s om informatie te verkrijgen over ondermeer de rechten en plichten van artsen en verpleegkundigen in de centra, het belang van het aanstellen van vertrouwensartsen en de (mogelijke) gevolgen van de stakingen. Daarnaast is JWS aan het woord geweest in een artikel van Trouw (8-5-13) en de Volkskrant (10-5-13 en 17-5-13).

In Nieuwsuur van 11-5-13 verwees Prof. van Kalmthout naar het handboekje van JWS, ‘Honger naar recht, honger als wapen’. Daarnaast heeft JWS op verzoek van een advocaat een standpunt opgesteld over het belang van goede nazorg na beëindigen van een honger- of dorststaking. Ook andere hulpverleners vroegen advies over de nazorg. Het standpunt is geplaatst op de webpagina over advisering bij hongerstaking.


Lees verder...

14-2-2013 Refereeravond over de rol van zorgprofessionals bij hongerstaking

Mr. Dr. Pauline Jacobs promoveerde op het onderwerp'force-feeding of prisoners and detainees on hunger strike'. In haar inleiding van de refereeravond ging ze in op het dilemma van het recht op zelfbeschikking van de gedetineerde versus de verantwoordelijkheid van de Staat (concreet in de persoon van de gezondheidszorgprofessional) voor de gezondheid van de hongerstaker.

Op basis van juridische kaders wordt de volgende benadering voorgesteld: bij wilsbekwame gedetineerden is geen interventie tegen de wil van de gedetineerde toegestaan. Een uitzondering is mogelijk: in het geval van zwaarwegende belangen die nopen tot het in leven houden van de hongerstaker totdat het eindoordeel is bereikt. Echter slechts na uitdrukkelijke legitimatie van de rechter hiertoe.

Uit de reacties van de aanwezigen blijkt dat in de praktijk dwangvoeding wordt toegepast zonder deze juridische legitimatie. De aanwezigen spreken hierover hun verwondering uit. Ook wordt gesproken over de uitzondering: een reden hiervoor zou kunnen zijn de zogenaamde leedtoevoeging. Dit houdt in dat de rechter tot uitzondering besluit als de getroffenen ernstig lijden onder het proces dat beëindigd zou kunnen worden door de gevolgen van de hongerstaking zonder dat een uitspraak is geweest.

Getroffenen hebben in het verwerkingsproces veel baat bij erkenning en genoegdoening. Uit de reacties van de aanwezigen blijkt het belang van de implementatie van de aanbevelingen van het proefschrift van Jacobs. De positie van de gezondheidszorgprofessional is hierin van cruciaal belang.

Klik hier voor presentatie van Pauline Jacobs


Lees verder...

11-2-2013 Onderzoeksverslag 'Ouderenzorg en mensenrechten' afgerond

Vorige week rondde Joceline Kranenburg, fysiotherapeute en MA studente, Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences van de Vrije Universiteit, haar onderzoeksverslag over 'Ouderenzorg en Mensenrechten' af.

Joceline liep vorig jaar gedurende 20 weken stage bij JWS en verrichtte op ons verzoek een kwalitatieve studie naar 'ouderenzorg en mensenrechten'. Op 8 december 2012 presenteerde zij tijdens het symposium 'ouderenzorg en mensenrechten' de resultaten van haar studie. Nu is ook het schriftelijke verslag van haar onderzoek gereed. Deze is via bovenstaande onderstreepte link te downloaden.


Lees verder...

8-12-2012 Symposium 'Ouderenzorg en mensenrechten'

In het kader van de Dag voor de Rechten van de Mens organiseerde JWS op 8 december j.l. in Utrecht een symposium over ‘ouderenzorg en mensenrechten’. Joceline Kranenburg, MA student Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences van de Vrije Universiteit beet de spits af met haar presentatie van de resultaten van haar explorerende, kwalitatieve studie naar ‘ouderenzorg en mensenrechten’ dat zij op verzoek van JWS als stagiaire verrichtte. Ter introductie van haar presentatie vertoonde zij enige minuten van een uitzending van Koefnoen over ouderenzorg op You Tube (zie haar presentatie via Prezi).

Het verslag van haar onderzoek verschijnt binnenkort op de website van JWS.

Vervolgens sprak Prof. mr. Jos Dute, hoogleraar gezondheidsrecht, en lid van het College van de Rechten van de Mens over de instelling en taken van het College en het voorgenomen driejarige programma “Ouderenzorg en Mensenrechten”. Het onderzoek dat het College gaat verrichten zal vanzelfsprekend breder zijn wat betreft de rechten van de mens en ook omvangrijker in methodiek (zie zijn presentatie).

 

Na de pauze bood Prof. dr Sophia de Rooij, hoogleraar interne geneeskunde, in het bijzonder geriatrie – ouderengeneeskunde, een boeiende presentatie over de huidige en komende uitdagingen voor de intramurale zorg voor ouderen in Nederland. Daarbij verwees zij o.a. naar het AGNES project, waardoor bijvoorbeeld studenten begrip krijgen voor de lichamelijke beperkingen van ouderen (zie haar presentatie).

 

Daarna volgde onder voorzitterschap van Prof. Inez de Beaufort, hoogleraar medische ethiek en lid van het Comité van Aanbeveling van de JWS een levendige discussie met alle aanwezigen. Zo werd bijvoorbeeld geopperd dat naar analogie met de bescherming van kinderen er ook een Raad voor de Ouderenzorg zou moeten bestaan voor ouderen die zelf daartoe niet meer in voldoende mate in staat zijn. Ook werd gepleit voor een bottom up benadering, ofwel vraaggestuurde zorg. Daarbij ontstond een discussie of verzorgers en verplegers wel voldoende tijd hebben om aan alle vragen en behoeften te voldoen. Zelfsturende teams in het land lijken echter dat wel te kunnen realiseren. In het algemeen was men het er overeens dat basisprincipes van de rechten van de mens onderdeel zouden moeten vormen van de kwaliteitscriteria van de zorg.
Sprekers en aanwezigen concludeerden na afloop van het symposium dat het een boeiende en zinvolle bijeenkomst was geweest.
 


Lees verder...

29-11-2012 Refereerbijeenkomst over nieuw concept van 'gezondheid'

Op 29 november j.l. besprak Machteld Huber, arts en onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut, tijdens de laatste refereerbijeenkomst van dit jaar, haar onderzoek naar een nieuwe invulling van het begrip 'gezondheid'. Op 20 september j.l. ontving zij een ZonMw Parel voor haar initiatief.

De invulling van het begrip 'gezondheid' dat Huber voorstaat is het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.
Huber noemt dit nieuwe concept van gezondheid ‘positieve gezondheid’. Dit concept richt zich niet louter op de toestand van ‘compleet welbevinden’, zoals centraal staat in de huidige definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en waarbij bijna niemand gezond is. Deze WHO-definitie leidt - onbedoeld - tot medicalisering. Zij stimuleert, volgens Huber, de neiging van mensen en de zorg om voortdurend bezig te zijn met het bestrijden van ziekte en veronachtzaamt de mogelijkheden om een zinvol leven te leiden. 

Daarnaast is, volgens Huber, gezondheid in de definitie van de WHO een statisch begrip. Huber pleit voor een dynamische invulling. Zij heeft verschillende personen en focusgroepen geïnterviewd om vorm te geven aan een nieuw begrip van gezondheid.

De boeiende inleiding van Huber leidde tot een soms felle discussie. Hoewel er (h)erkenning was dat ieder individu gezondheid op andere wijze ervaart en ermee omgaat, ook wanneer hij/zij bijvoorbeeld een chronische ziekte heeft, wezen sommige aanwezigen ook bijvoorbeeld op het risico dat de politiek met de invulling die Huber aan het begrip 'gezondheid' geeft aan de haal gaat.

Een nieuwe invulling van het begrip gezondheid zal hoogstwaarschijnlijk ook 'het recht op gezondheid' beïnvloeden, maar het is nog niet duidelijk op welke wijze. JWS zal de ontwikkelingen op dit terrein met belangstelling volgen.

Huber hoopt volgend jaar met de resultaten van haar onderzoek te promoveren.

Lees en luister verder over de uitreiking van de parel van ZonMw en de ontwikkelingen betreffende de definitie van gezondheid op http://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/parels/nieuw-concept-van-gezondheid/.  Ook is er in het blad Mediator een artikel over het onderzoek van Huber verschenen.
 


Lees verder...

1-11-2012 Uitbreiding van het Comité van Aanbeveling van JWS

Tot onze vreugde konden wij recent het Comité van Aanbeveling van JWS uitbreiden met een aantal vooraanstaande personen in de gezondheidszorg en op het terrein van de mensenrechten. Het Comité van Aanbeveling komt eenmaal per jaar met het dagelijks bestuur van JWS bijeen om de strategie van JWS te bespreken. Daarnaast kan het bestuur in voorkomende gevallen op de individuele leden beroep doen voor advies en/of inzet bij activiteiten.

Voor de huidige samenstelling van het Comité van Aanbeveling klik op deze link.


Lees verder...

31-7-2012 Advies over inclusie mensenrechten en gezondheidszorg op website KNMG

In de afgelopen maanden heeft een projectgroep van JWS zich op verzoek van de KNMG gebogen over de vraag welke informatie over mensenrechten en gezondheidszorg op de website van de KNMG wenselijk zou zijn. Dit verzoek kwam voort uit de observatie dat informatie over de zorg voor ongedocumenteerden op de KNMG website niet of slecht te vinden was. Deze week heeft de projectgroep een advies aan de KNMG uitgebracht. Het advies behelsde algemene informatie over ‘het recht op gezondheid’ en specifieke informatie over de gezondheidszorg voor kwetsbare groepen. In grote lijnen kwam het advies overeen met de gedachten die daarover ook bij de KNMG leven. Daarmee is het werk van de projectgroep vooralsnog met succes afgesloten.

De leden van de projectgroep waren Renske Wentzel, Kea Fogelberg, Lisette Luykx, Maria van den Muijsenbergh en Loes van Willigen.
 


Lees verder...

19-7-2012 Presentatie kindvriendelijke gezondheidszorg

Sarah Spronk presenteerde tijdens de refereerbijeenkomst van JWS op 19 juli jl. een inleiding over een kindvriendelijke gezondheidszorg. Daarbij ging zij vooral in op de relatie tussen het verdrag van de rechten van het kind en 'het recht op gezondheid'. Na haar inleiding volgde een levendige discussie tussen de aanwezigen over allerlei aspecten van het kind in de gezondheidszorg. Haar presentatie is te downloaden via deze link.
 

Sarah Spronk is juriste en arts en is verbonden aan de Juridische Faculteit van Universiteit Leiden. Zij hoopt in 2013 te promoveren op het thema 'kinderrechten en gezondheidszorg'.

 


Lees verder...

30-6-2012 Twee nieuwe bestuursleden verwelkomd bij JWS

In de afgelopen twee maanden is het bestuur van JWS versterkt en verbreed met twee nieuwe bestuursleden. In mei j.l. is Elisa van Ee, orthopedagoge, juriste en klinisch psychologe, tot het bestuur toegetreden. Zij zal zich vooral bezig gaan houden met het thema 'zorg in detentie'. In juni kon het bestuur zich verder verbreden met de toetreding van Irmgard de Roy van Zuydewijn, informatiedeskundige. Zij zal zich vooral gaan richten op de communicatie en marketing voor JWS.


Lees verder...

22-6-2012 Refereerbijeenkomst van 21-6-12 verschoven naar 19-7-12

In de refereerbijeenkomst van 21  juni j.l. zou mr. drs. Sarah Spronk aandacht besteden aan de toegang van kinderen tot 'kindgerichte' gezondheidszorg. Wegens verschillende NS problemen die dag is de bijeenkomst op het laatste moment verschoven naar 19 juli a.s.

Sarah Spronk, juriste en arts, afgestudeerd in rechten en geneeskunde, is verbonden aan de Juridische Faculteit van Universiteit Leiden en is aldaar als promovenda bezig met onderzoek en onderwijs. Tijdens haar inleiding zal Sarah Spronk de ontwikkelingen binnen Europa op het terrein van de kinderrechten en gezondheidszorg bespreken en aan de hand van concrete voorbeelden de positie van het kind in de Nederlandse gezondheidzorg toelichten.
 

Belangstellenden voor deelname aan deze refereerbijeenkomst kunnen via info@johannes-wier.nl nadere informatie krijgen en zich voor deelname opgeven.

 


Lees verder...

19-4-2012 Aandacht voor het medisch beroepsgeheim

In de tweede refereerbijeenkomst van JWS, op 19 april j.l., bood Loes Markenstein, gezondheidjuriste, werkzaam bij het College Bescherming Persoonsgegevens, maar sprekend op persoonlijke titel, een inleiding over het medisch beroepsgeheim, met als titel "Medisch beroepsgeheim onder druk: trend of toeval?" JWS had dit thema gekozen wegens de verschillende incidenten op dit vlak in de afgelopen paar maanden (zie nieuwsberichten op deze website).

Loes Markenstein verhelderde ondermeer het onderscheid tussen het medisch beroepsgeheim en de bescherming medische persoonsgegevens. Ook besprak zij de toenemende 'erosie' van het medisch beroepsgeheim. Haar conclusie was dat er enerzijds erosie dreigt of optreedt maar als het goed mis gaat wordt iedereen weer even wakker en worden de regels weer aangescherpt of beter nageleefd. Zie verder haar sterke punten presentatie.

Naar aanleiding van de inleiding ontstond er een levendige en interessante discussie van en tussen alle deelnemers aan de bijeenkomst.


Lees verder...

3-4-2012 NGO rapportage over de kinderrechten in Nederland

Nederland rapporteert in 2012 over de naleving van kinderrechten aan het VN-Comité voor de Rechten van het Kind. Op 3 april j.l. heeft het Kinderrechtencollectief zijn rapport 'Kinderrechten in Nederland 2008-2012' gepresenteerd. Ruim tachtig organisaties, waaronder JWS, hebben het rapport ondertekend. Het rapport zal in 2013 geactualiseerd en ingezonden worden naar het VN-Comité voor de Rechten van het Kind.

In het rapport uit het Kinderrechtencollectief grote zorgen. Zo laat het rapport zien dat het met grote groepen kinderen in Nederland niet goed dreigt te gaan. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag is de staat verantwoordelijk voor de naleving van de rechten van alle kinderen. Juist in tijden van bezuinigingen moet deze verplichting zorgvuldig door de staat waar gemaakt worden. Vooral kwetsbare kinderen dreigen de dupe te worden van de decentralisatie en de bezuinigingsmaatregelen.

Verdere informatie, het rapport en het vijftienpuntenplan Kinderrechten in Nederland zijn te vinden op de site van het Kinderrechtencollectief.


Lees verder...

2-04-2012 NGO-rapport voor het tweede ‘mensenrechtenexamen’ van Nederland

Op 31 mei 2012 wordt voor de tweede maal de Nederlandse staat van dienst op het gebied van de mensenrechten beoordeeld door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN). Dat gebeurt in de Universal Periodic Review (UPR) die plaatsvindt in Geneve, Zwitserland. Doel van het UPR proces is de mensenrechtensituatie in landen te verbeteren.

In het UPR proces kunnen in beginsel alle mensenrechten aan bod komen. Om de beoordeling effectief te laten verlopen wordt echter specifiek gekeken naar 'zorgpunten' en eerdere aanbevelingen die aan een land zijn gedaan. Op de websitehttp://www.upr-info.org wordt naast informatie over het UPR proces ook per land aangegeven welke aanbevelingen er zijn gedaan en hoe een land daarop heeft gereageerd. Niet-gouvernementele organisaties (NGO's) kunnen deze informatie gebruiken om een schaduw- of parallelrapportage in te sturen.

Nederland en het UPR proces
In Nederland heeft het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) de coordinatie op zich genomen om zo'n rapportage namens een groot aantal Nederlandse NGOs in te dienen. De Johannes Wier Stichting (JWS) was één van die organisaties. In de NGO rapportage zijn onder meer zorgen geuit over het verslechterde klimaat voor migranten, openstaande ratificaties van belangrijke mensenrechtenverdragen en

Op 21 maart 2012 bood Nederland het officiële rapport aan de Mensenrechtenraad aan. Het NJCM publiceerde diezelfde dag de NGO rapportage: http://www.njcm.nl/site/newsposts/show/294.

 De door de Mensenrechtenraad verzamelde stakeholdersinformatie is te vinden via:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NLSession13.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRNLStakeholdersInfoS13.aspx

Het CGB/NIRM i.o. organiseert een side-event, die op 31 mei a.s. meteen na de review van Nederland zal plaatsvinden. Het side-event zal zich richten op het onderwerp ongedocumenteerden. Het programma van 90 min. met o.a. sprekers van ACVZ, FRA, Justitia et Pax en Defence for Children is nog niet definitief.


Lees verder...

21-3-12 Stagiaire start bij JWS studie naar mensenrechten en ouderenzorg

Op 21-3-12 is Joceline Kranenburg gestart met een exploratieve studie naar de schending van mensenrechten in de zorg voor ouderen als stage bij JWS voor een masters opleiding 'Management, Policy-analysis and entrepeneurship in Health and Life Science' aan de Vrije Universiteit. Zij zal niet alleen de literatuur bestuderen, maar ook, naar het zich laat aanzien, in verschillende verpleeghuizen ouderen interviewen over hun ervaringen met de zorg.

Joceline werkt al geruime tijd als fysiotherapeute in een verpleegtehuis in het zuiden van het land.


Lees verder...

16-2-2012 Eerste refereerbijeenkomst van JWS

Ter bevordering van de kennis en versterking van de onderlinge cohesie binnen JWS heeft het bestuur besloten jaarlijks vijf refereerbijeenkomsten voor direct betrokkenen bij de JWS activiteiten te organiseren over actuele thema's en ontwikkelingen op het terrein van de gezondheidszorg en mensenrechten.

Op 16 februari j.l. organiseerde JWS de eerste refereerbijeenkomst. Remco van der Pas, voorzitter van Dokters van de Wereld en beleidsmedewerker bij Wemos, presenteerde een inleiding over het spanningsveld tussen de right to health en de health equity benadering. Na de presentatie volgde een levendige discussie tussen de aanwezigen. De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn.


Lees verder...

14-12-11 Meerjarenplan 2012-2015 van JWS is gereed

Op basis van een strategische analyse is een beleidsplan opgesteld in de vorm van een meerjarenplan 2012-2015. Dit meerjarenplan is op te vragen door een mail te sturen naar info@johannes-wier.nl.


Lees verder...

10-12-11 JWS bijeenkomst op de dag van de rechten van de mens

Bij gelegenheid van de dag van de mensenrechten organiseerde de Johannes Wier Stichting een bijeenkomst waarin Prof. Aart Hendriks een inleiding hield over patiëntenrechten en Jonneke Naber over de voortgang in de oprichting van het College voor de Rechten van de Mens.

Prof. Hendriks liet onder andere de keerzijde zien van de nadruk op eigen verantwoordelijkheid. De patiënt is opdrachtgever en heeft naast de arts een eigen autonomie. Bij ziekte en afhankelijkheid verschuift die autonomie meer naar de arts, die daardoor noodgedwongen soms paternalistisch dient op te treden.

De voorzitter van JWS, Loes van Willigen, presenteerde het meerjarenplan 2012 - 2015 van JWS. Daarbij gaf zij aan dat JWS zich meer zal focussen op een beperkt aantal speerpunten. JWS zal gewijzigd worden van een werkgroepen naar een netwerkorganisatie. JWS zal meer projectmatig gaan werken en enkele debatten per jaar over gezondheidszorg en mensenrechten organiseren. Ook wil JWS de interne cohesie versterken door ondermeer refereerbijeenkomsten te houden.
Er werd afscheid genomen van 3 bestuursleden: Wilbert Bouts, Marianne Begemann en Jan Vosters. De nieuwe voorzitter Loes van Willigen, de nieuwe secretaris Theo Wijngaard en Inke Schaap werden kort voorgesteld.


Lees verder...

Oktober 2011 JWS op de bres voor de zorg voor kwetsbare personen

In een brief van oktober 2011, die met Medisch Contact is meegezonden, komt de Johannes Wier Stichting op voor kwetsbaren in de samenleving die bijzonder te lijden hebben onder de bezuinigingen.


Lees verder...

10-10-11 EU Commissie tegen foltering hoort ook JWS

De CPT (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland ook de Johannes Wier Stichting gehoord. Tot het mandaat van de commissie behoort de behandeling van personen die tegen hun wil van hun vrijheid zijn beroofd zoals gedetineerden, arrestanten, kinderen in jeugdinrichtingen, personen in vreemdelingendetentie en psychiatrische en psychogeriatrische patiënten. JWS rapporteerde over vernederende behandeling van gedetineerden, disproportioneel geweld tegen personen in vreemdelingendetentie, te lang verblijf daar maar ook in arrestntenverblijven, kinderen in detentie, onnodig gebruik van dwangmiddelen bij psychogeriatrische patiënten, levenslange opsluiting van TBS patiënten, onnodig gebruik van de isoleercel.


Lees verder...

24-9-11 JWS houdt een 'toogdag' in Fort Vechten in Bunnik

Jaarlijks organiseert JWS een dag voor de vrijwilligers. Dit jaar met een speciaal tintje vanwege het 25 jarig bestaan. Ontspanning door een inspirerende omgeving met een rondleiding door het fort, onderdeel van de Hollandse Waterlinie, met een voordracht van Vera Hoorens over Johannes Wier een geleidelijke overgang naar leerzaam.

Psychiater Ronald Rijnders bracht een casus van een gedetineerde die telkens te maken kreeg met obstakels in de zorg. Joost den Otter gaf een overzicht van de laatste ontwikkelingen rond hongerstaking. Nel van Beelen zorgde voor een intermezzo met een quiz  over de geschiedenis van de Stichting. In lees verder samenvattingen van de voordrachten van Vera Hoorens en Ronald Rijnders


Lees verder...

13-9-11 Istanbul protocol voor medisch steunbewijs in asielprocedure

Samen met Arq (koepel van instellingen voor preventie en behandeling van psychotrauma) en Pharos (kenniscentrum voor immigranten en gezondheidszorg) heeft de Johannes Wier Stichting een aanvulling geadviseerd op een werkdocument van het Comité Against Torture over artikel 14 van de Convention Against Torture. De 3 instellingen pleiten ervoor om het Istanbul protocol (voor vaststelling van gezondheidsschade door marteling of inhumane behandeling) een plaats te geven in de asielprocedure als een eerste stap naar herstel. 


Lees verder...

september 2011 Nascholing peniteniair artsen over eet- en drinkstaking

In september hebben 4 regiobijeenkomsten plaatsgevonden voor artsen en verpleegkundigen van penitentiaire inrichtingen over eet- en drinkstaking. Na inleidingen door een verpleegkundige van een PI en een arts van het Justitieel Medisch Centrum in Scheveingen werden korte presentaties gegeven door Joost den Otter of René Koene (forensisch artsen van JWS) en Wilma Duijst (jurist en forensisch arts GGD Zwolle en sociale geneeskunde Nijmegen). Ook directeuren van PI's en een medewerker van de Dienst Justitiële Inrichtingen waren aanwezig. De bijeenkomsten hadden behalve het doel om na te scholen ook tot effect dat medische ethische dilemma's aan de orde kwamen en dat elementen werden aangedragen voor een uniform protocol.


Lees verder...

8 juni 2011 Introductie en nascholing Recht op Gezondheid

Op 8 juni organiseerden de Johannes Wier Stichting en Amnesty International een introductie en nascholingsbijeenkomst over het Recht op Gezondheid. Roos ter Horst en Alicia Dibbets lieten zien wat het recht op gezondheid in de praktijk betekent. Remco van der Pas benadrukte de internationale aspecten, Janus Oomen liet aan de hand van een casus zien wat de betekenis van extra medisch onderzoek bij getraumatiseerde asielzoekers kan betekenen. Leo van Bergen ten slotte belichtte de medisch polemologische kant van de zaak. Recht is niet hetzelfde als vanzelfsprekendheid. Ongelijke toegang tot noodzakelijke zorg in één land is niet te rechtvaardigen. Aan de hand van het voorbeeld van het gifgas sloot hij af met "niet de geest maar de letter van de wettekst misleidt".
Er is een reader samengesteld, waarvan de onderdelen in de bibliotheek van deze website worden opgenomen.


Lees verder...

Forensisch arts let op uw zaak!

Naar aanleiding van een special van Medisch Contact schrijft Jan Vosters een ingezonden brief in MC van 3 juni 2011 namens de werkgroep forensische geneeskunde van de Johannes Wier Stichting. Hij haalt een aantal voorbeelden aan uit deze special waaruit blijkt dat de forensisch arts in heel veel situaties 'medicine at risk' bedrijft. Het blijkt niet steeds gemakkelijk om op de eerste plaats arts te blijven.


Lees verder...

Criminalisering bedreigt gezondheid van ongedocumenteerde vreemdelingen

De Johannes Wier Stichting (JWS) nam op 27 mei 2011deel aan een internationale conferentie in Rotterdam over de voorgenomen strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland. De conferentie Countering New Legislative Proposals Criminalizing Undocumented Migrants in the Netherlands was georganiseerd door PICUM in samenwerking met onder meer de Stichting LOS.
Namens JWS sprak Theo Wijngaard in een van de workshops over de effecten van de plannen op de gezondheid van ongedocumenteerden. In de praktijk blijkt toegang tot gezondheidszorg (beperkt tot ‘medisch noodzakelijke zorg’) nu al vaak problematisch: uit angst voor ontdekking en detentie wachten ongedocumenteerde vreemdelingen meestal erg lang voor zij een arts raadplegen bij gezondheidsklachten.


Lees verder...

Condoleance Max van der Stoel

Bij het overlijden van Max van der Stoel:
"Ook werkers in de gezondheidszorg die zich inzetten voor het recht op gezondheidszorg en tegen marteling, vernederende en inhumane behandeling zijn door de inzet van Max van der Stoel geïnspireerd."


Lees verder...

Ook JWS tekent petitie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf

Het kabinet wil illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Ook wil het kabinet het onmogelijk maken dat mensen die zonder verblijfspapieren in dit land worden aangetroffen ooit nog legaal verblijf kunnen verkrijgen, zelfs als er nieuwe relevante feiten zijn die dat wel zouden rechtvaardigen. De Johannes Wier Stichting heeft

de petitie die dit beleid veroordeelt

ondertekend omdat strafbaarstelling het voor zieke en getraumatiseerde mensen zonder papieren nog moeilijker wordt om hulp te zoeken, hen verder marginaliseert en dit beleid tot generaties verder schadelijk voor de gezondheid is.


Lees verder...

Zorg is geen markt

Op 19 februari organiseerde de actiegroep "Zorg geen mark" een bijeenkomst in Arnhem over de gevolgen van marktwerking op de zorg. De vrees uit 2004 is uitgekomen: minder samenwerking, kostenstijging, kwaliteit omlaag, meer bureaucratie, minder preventie en minder solidariteit. Jan Vosters van de Johannes Wier Stichting nam aan de workshop over ouderenzorg deel: privatisering ontslaat de overheid niet van de verantwoordelijkheid om internationale verdragen na te leven. Advies: incidenten (maar ook good practices) verzamelen, Jurisprudentie Europees hof gebruiken ook voor schaduwrapportages en onderwijs. Hij bepleitte collectief klachtrecht bij schendingen van MensenRechten verdragen (zoals bij Gelijke Behandeling al kan).


Lees verder...

Mensenrechten horen in beroepscodes thuis, ook van Jeugdzorg

Op 15 november vond de Manifestatie "Jeugdzorg: zo! Professionals aan zet" plaats. 350 maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en agogen ondersteunden het Actieplan Professionalisering van het Nederlands Jeugdzorg Instituut onder de motto's vakbekwaamheid, autonomie en beroepstrots. Samen met Defence for Children bemensten de Johannes Wier Stichting een bescheiden stand op de Jeugdzorgparade. Joyce Brummelman en Jan Vosters verzorgden een workshop over het Internationaal Kinder Rechten Verdrag. Jan gaf een overzicht van andere internationale verdragen en gaf aan wat de beroepsverenigingen kunnen doen om de rechten van het kind in de beroepscode op te nemen. Joyce leidde de workshop over een casus. Voor deze gelegenheid hebben Defence for Children en de Johannes Wier Stichting een factsheet uitgebracht.


Lees verder...

Forensisch artsen via de staat betrokken bij Europese Mensen Rechten verdragen

Tijdens het najaarssymposium van het Forensisch Medische Genootschap hield Wilma Duijst een betoog over de gevolgen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de jurisprudentie voor het Hof van de Rechten van de Mens voor de forensisch artsen. Jan Vosters (JWS) was de tegenspreker en kon alleen aanvullen met aansporingen om als beroepsgroep mensenrechten uit te dragen. Hij gaf daarvoor 10 tips. Hij vestigde verder aandacht op overige internationale verdragen en formuleerde enkele stellingen zoals:
- adequate zorg in detentie is alleen mogelijk na medische onderzoek bij de poort.
- ieder overlijden in de cel is onnatuurlijk tot het tegendeel bewezen is.


Lees verder...

Vreemdelingendetentie schaadt de gezondheid

Tijdens heet Symposium van Amnesty International over vreemdelingendetentie op 5 november sprak Joost den Otter, bestuurslid van de Johannes Wier Stichting en werkzaam bij de International Council for Rehabilitation of Torture Victims over de gezondheidsschade van detentie. Hij onderbouwde dat met Australisch (Sultan en O'Sullivan 2001) en recent Europees onderzoek (DEVAS project 2009). Amnesty presenteerde een update van het rapport "The detention of irregular migrants and asylum-seekers": Vreemdelingendetentie: in strijd met mensenrechten. Voor JWS aanleiding op de stelling te ondersteunen, voor het ministerie van Justitie aanleiding om weg te blijven.
Er werd gepleit voor alternatieven voor detentie die er ook nog voor kunnen zorgen dat vrijwillige terugkeer toeneemt en het aantal ongedocumenteerden in Nederland afneemt.
De behandeling van vreemdelingen in detentie werd inhumaan en vernederend beoordeeld. Dit uit zich onder andere door inwendig onderzoek na ieder verlof en ieder bezoek, zelf na voorgaande verkrachting.


Lees verder...

JWS werkt mee aan juristencongres "De Doodstraf voorbij"

De Universiteit van Maastricht vierde het einde van de Doodstraf in Nederland met een 2 daags congres op 28 en 29 oktober "De doodstraf voorbij". Samen met Wilma Duijst (forensisch arts en jurist) van de Radboud Universiteit en Tatjana Naujocks (voorzitter Forensische Medisch Genootschap) van de GGD Zwolle heeft Jan Vosters, secretaris van de Johannes Wier Stichting 3 workshops geleid over Zorg in detentie, Overlijden in de cel en over de Doodstraf.
- Internationale verdragen verplichten Nederland om adequate zorg te verlenen in arrestantenverblijven en penitentiaire inrichten, waar zeker 70% die hulp nodig heeft. Ook  is aandacht aan hongerstaking besteed.
- We weten te weinig van overlijdens in de cel. Er is gepleit voor z.s.m. medisch onderzoek van wie gedetineerd wordt en ieder overlijden moet als onnatuurlijk worden beschouwd totdat het tegendeel bewezen is.
- Nederlandse artsen kunnen betrokken raken bij de doodstraf in de asielprocedure, het uitzetten/ uitleveren van vreemdelingen naar landen met de doodstraf en orgaandonatie/ -handel.


Lees verder...

Debat over Zorg in detentie in Haren druk bezocht

Op 23 september 2010 organiseerde de Johannes Wier Stichting een debat over Zorg in Detentie in Haren bij Groningen. 50 forensisch artsen, penitentiair huisartsen en verpleegkundigen discussieerden na korte inleidingen door de vice voorzitter van JWS Lisette Luykx, forensisch arts Jan Broer van de GGD, Jaap Kroijenga penitentiair huisarts in Veenhuizen, Klaas Tuinen strafrecht en psychotherapeut, Marja Dijkstra verpleegkundig manager van het GezondheidsCentrum Asielzoekers, Wilma Duijst forensisch arts en strafrechtjurist en Maarten de Wit Inspecteur GezondheidsZorg. Voor de presentaties klik op de namen en voor een korte impressie klik hier


Lees verder...

Hongerstaking is een wel erg zwaar middel bij conflict woningbouwcorporatie

De TROS Nieuwsradio had op 31 juli 2010 een interview met Balthasar Schaap van de werkgroep Hongerstaking over een hongerstaking in Amsterdam om een besluit van een woningbouwcorporatie af te dwingen. Balthasar gaf aan dat hongerstaking meestal een uiterst middel is om aandacht te vragen voor onrecht. In andere landen grijpt men eerder naar dit middel. Media-aandacht leidt er toe dat dossiers nog eens worden herbeoordeld. Een vertrouwensarts begeleidt de staker maar grijpt niet medisch in. Na 14 dagen moet duidelijk worden wat de hongerstaking wil indien hij/ zij buiten bewustzijn raakt. In Nederland is nog nooit iemand aan een hongerstaking overleden


Lees verder...

Dood mensenrechtenactivist Floribert Chebeyo moet worden onderzocht

Op 2 juni is in Kinshasa het lichaam gevonden van Floribert Chebeyo. Hij was een mensenrechtenactivist die zich inzette tegen straffeloosheid. De Johannes Wier Stichting heeft er mede toe bijgedragen dat een Nederlands forensisch patholoog anatoom naar de Congo is vertrokken voor een fact finding missie.


Lees verder...

Nominatie Marie Hilao-Enriquez voor Mensenrechtentulp

De Johannes Wier Stichting heeft Marie Hilao-Enriquez voorgedragen voor de Mensenrechtentulp van de Nederlandse Regering. Marie is voorzitter van Karapatan, een Mensenrechtenorganisatie op de Filippijnen. In die hoedanigheid zet zij zich in voor de vrijlating van de 43 gezondheidswerkers die op 6 februari in Morong gearresteerd zijn. Ze worden geïsoleerd, gemarteld en tot bekentenissen gedwongen. Marie ondersteunt en begeleidt de familieleden en trekt rond om hun vrijlating te bepleiten. Zo was zij kortgeleden in Nederland. Het bestuur sprak toen met haar en de echtgenoot van een van de gevangen genomen artsen.


Lees verder...

NVMP en JWS vragen aan de regering om Israëlische aanval te veroordelen

De Nederlandse Vereniging voor medische polemologie en de Johannes Wier Stichting hebben als organisaties voor mensenrechten en gezondheidszorg in een brief aan minister Verhagen een krachtig protest laten horen tegen het hardhandig optreden van Israel op 31 mei jongstleden. Hierbij werd een aanval uitgevoerd op het internationaal konvooi met hulpgoederen voor de bevolking van Gaza. NVMP en JWS roepen minister Verhagen op bij te dragen tot een onafhankelijk onderzoek en menen dat deze aktie van Israel niet ongesanctioneerd gedoogd kan worden.

 


Lees verder...

Hongerstakers mogen niet in de isoleer

Per brief van 26 april heeft de Johannes Wier Stichting om een standpunt gevraagd van de KNMG en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie over het isoleren van mensen die in hongerstaking gaan. Op grond van internationale verdragen is dit alleen toegestaan op medische indicatie. De Johannes Wier Stichting wil weten op welke wijze medische diensten betrokken zijn bij het vaststellen van een medische noodzaak tot isoleren van hongerstakers.


Lees verder...

Kind heeft recht op voorkomen van mishandeling en verwaarlozing

Tijdens de wetenschappelijke vergadering van de jeugdartsen op 19 maart 2010 heeft Marianne Begemann, bestuurslid van de Johannes Wier Stichting een voordracht gehouden over de Rechten van het Kind en kindermishandeling. Ze plaatste preventie van kindermishandeling in het kader van geweldspreventie bij oplossen van conflicten. Ook kwam zij op voor de rechten van die ongedocumenteerde kinderen die nu nog niet door jeugdartsen periodiek worden gezien. Deze dag stond geheel in het teken van kindermishandeling. Armoede en sociale isolatie werden als belangrijkste determinanten genoemd. Jeugdartsen worden nog te weinig opgeleid, zeker niet in de forensische geneeskunde. De financiële crisis zou een prikkel moeten zijn om de jeugdgezondheidszorg meer ruimte te geven omdat meer JGZ een investering is die in gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, politie en justitie ruimschoots wordt terugverdiend.


Lees verder...

Huisartsen geïnteresseerd in mensenrechten

Tijdens de huisartsenbeurs op 6 maart 2010 in Ahoy Rotterdam bleek dat huisartsen geïnteresseerd zijn in mensenrechten. In een workshop "Huisartsenzorg voor illegale migranten, te recht! Goede zorg bij de huisarts" ontstond een levendige discussie en werden zoveel vragen gesteld dat overwogen wordt om de workshop elders te herhalen.
De workshop werd samen met Dokters van de Wereld gegeven. Er was ook een gezamenlijke stand waar ook militaire artsen belangstelling toonden met name over het melden van mensenrechtenschendingen in Uruzgan. Bij veel passanten bleek trouwens dat de Johannes Wier Stichting al bekend was.
 


Lees verder...

Oudermishandeling

De voorzitter van de Johannes Wier Stichting schreef in Cultuur, Migratie en Gezondheid (0409) een boekbespreking en een analyse van de literatuur op het gebied van oudermishandeling. Hoewel de gegevens schaars zijn wordt geschat dat 5% van de ouderen hieronder hebben te lijden, zowel thuis als in instellingen. Verwaarlozing inbegrepen. Gebrekkige scholing van personeel hangt samen met het probleem en lijkt vooralsnog de enige interventie om het te voorkomen. De inspectie dient het toezicht te verbeteren en er dient een klokkenluidersregeling te komen zodat verpleeghuisartsen geen ontslag hoeven te nemen als zij zich niet kunnen verenigen met de kwaliteit van de zorg. Ook de marktwerking kan een ongunstige uitwerking hebben. Movisie stelde een meldpunt ouderenmishandeling in. De Osiragroep stelde een manifest Waardige Zorg op.


Lees verder...

Beroepsgeheim bedreigd!?

In Medisch Contact van 25-2-10 schrijft Aart Hendriks, bestuurslid van JWS in de column Mens en Rechten een pleidooi voor het handhaven van het beroepsgeheim ook als de politie en de politiek daar aan knagen naar aanleiding van geruchtmakende incidenten. De titel van de column is "Wantrouwen jegens vertrouwen?".


Lees verder...

Eerder illegaal verblijf elders mag geen weigeringsgrond worden

In een brief van 23 februari 2010 aan de Vaste kamerCommissie voor Justitie bepleit de Johannes Wier Stichting om "eerder illegaal verblijf elders" niet als weigeringsgrond op te nemen in de Vreemdelingenwet omdat de toegankelijke van de zorg hierdoor nog verder geschaad wordt.


Lees verder...

Debat over "Zorg in detentie"

80 betrokken hulpverleners en beleidsadviseurs namen deel aan een door de Johannes Wier Stichting georganiseerd debat over “Zorg in detentie” op 4 februari 2010 in Eindhoven. 6 inleiders bespraken de mensenrechtenaspecten naar aanleiding van casuïstiek, de zorg aan arrestanten, gevangenen en TBS’ers. Verder ook aandacht voor psychiatrische stoornissen, overlijden in de cel en het recente inspectierapport. Klik hier voor de pdf versie van het rapport. Tijdens de discussie kwam de kwaliteit van en het tekort aan hulpverleners aan de orde. Zorgen over het gebruik van de isoleer werden uitgesproken. De volgende conclusies werden getrokken:
- gevangenen hebben evenveel hulp nodig als TBS’ers
- huisartsenzorg aan arrestanten schiet op veel plaatsen tekort
- er dient onderzoek te komen naar overlijden in detentie

Er is een verslag opgesteld.
 


Lees verder...

21-1-2010 Medische neutraliteit hoort in de medische opleiding

In Medisch Contact schreven Leo van Bergen en Marianne Begemann een column over medische neutraliteit. Moet een arts uit medische overwegingen altijd tegen oorlog zijn? Moet een arts altijd wel neutraal zijn? Dergelijke dilemma's komen in de medische opleiding nauwelijks aan bod. Dat zou wel moeten.


Lees verder...

JWS steunt actie tegen uitzetten van vluchtelingen

De Johannes Wier Stichting heeft de petitie ondertekend van "Vluchtelingen in de knel". In deze petitie worden de leden van de Tweede kamer gevraagd om niet in te stemmen met een wet waarin vreemdelingen zonder meer kunnen worden uitgezet als ze ooit zonder verblijfsvergunning in Nederland zijn geweest. Omdat ze vaak ziek, slachtoffer van mensenhandel of van huiselijk geweld zijn kan de continuïteit van zorg in gevaar komen.

januari 2010


Lees verder...

JWS en NVMP samen bij symposium Directie Militaire Gezondheidszorg

De Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie schoof dit jaar aan bij de Johannes Wier Stichting toen die een stand bemenste bij het jaarlijkse symposium van de Directie Militaire Geneeskunde op 11-12-09. JWS bracht daar voornamelijk het consultatie- en meldpunt mensenrechtenschendingen voor Nederlandse professionals die uitgezonden zijn onder de aandacht. De NVMP benadrukte de gezondheidseffecten van oorlog.
Tijdens de gevoerde gesprekken bleken knelpunten ten aanzien van de professionele autonomie, de continuïteit van zorg, de vrije artsenkeuze, het beroepsgeheim, betrokkenheid bij "harde" verhoren en recht op zorg voor oorlogsgetraumatiseerden.


Lees verder...

Mensenrechteneducatie in het medisch onderwijs

Op 12 november hebben Marianne Begemann en Jan Vosters een poster gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs. In deze poster worden de onderwijsinstellingen opgeroepen om mensenrechteneducatie en de online cursus van Medical Peace Work in hun curriculum op te nemen.


Lees verder...

Gevangenissen zijn niet veilig

Op een WHO Europe conferentie in Madrid op 29-31 oktober 2009 lag de nadruk op infectieziektebestrijding, maar GGZ en toegang tot zorg kwamen ook uitgerbreid aan de orde. Omdat de Johannes Wier Stichting Zorg in detentie als jaarthema had gekozen nam de secretaris Jan Vosters deel aan de conferentie.
Ongelijkheid en sociale uitsluiting maken dat "Prison Health" een Public Health én MensenRechten zaak is. Door vaste contactmomenten bij opname, tijdens maar vooral ook na detentie kan gezondheidschade enigszins worden beperkt. Continuïteit van zorg blijkt moeilijk. In de Madrid Declaration wordt gepleit voor meer gezondheidsbescherming.


Lees verder...

JWS vraagt onderzoek naar mishandeling van vreemdeling in detentie

De Johannes Wier Stichting heeft in een brief dd 23 oktober 2009 de Inspectie verzocht een degelijk onderzoek in te stellen naar de gevolgen van een mishandeling, gebrekkige zorg en overdracht van een vreemdeling in detentie.


Lees verder...

Veel artsen geen notie van de rechten van ongedocumenteerden

Dokters van de Wereld presenteerde op 15 oktober een Europees onderzoek uit 2008 onder ongedocumenteerden. Hieruit bleek dat 33% barriéres ervaart in het zoeken naar geneeskundige zorg. Hiervoor zijn artsen direct én indirect verantwoordelijk.
Een volle zaal volgde inleidingen van Jan Pronk, Martin Buijsen en Margreet Kroese.
Marianne Begemann, bestuurslid van de Johannes Wier Stichting, bepleitte in het forum een intensieve bijscholing van artsen en mensenrechtenonderwijs in de opleiding tot arts. Ze vindt het onbegrijpelijk daar waar ieder mens recht op toegang tot zorg heeft er een speciale regeling gemaakt wordt. Ze bepleitte meer aandacht voor sociale determinanten. Vanuit de gezondheidszorg zou daar meer aandacht voor gevraagd moeten worden (huisvesting, arbeid, minimum inkomen).
In de discussie bleek dat het recht op tandartsenzorg ernstig geschonden wordt en dat veel huisartsen de gecontracteerde ziekenhuizen niet kennen. Het College Voor Zorgverzekeringen erkende dat het alleen een verantwoordelijkheid heeft om de beroepsgroepen te informeren. Jan Pronk, die het symposium voorzat, daagde het forum uit te zoeken naar wie de ongedocumenteerden dan wel zou moeten voorlichten over het recht op zorg en deze wel heel ingewikkelde CVZ regeling.
Dokters van de Wereld signaleert herhaaldelijk incidenten. Die blijken niet bij CVZ binnen te komen. De heer Knollema erkende dat CVZ alleen iets kan met bekende casuïstiek en deelde mee dat hiervoor een telefoonnummer is geopend: 020 7978947.


Lees verder...

Veiligheid belangrijker dan individuele vrijheid?

Op 10 oktober vierde de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie haar 40 jarige bestaan met een symposium. Naast sprekers Jan Hoekema (uit Wassenaar), Linda Polman en Godelieve van Heteren (medische noodhulp en geweld), Auke van de Heide (nucleaire ontwapening) en Edwin Bakker (veiligheid) sprak Lisette Luyckx, vice voorzitter van de Johannes Wier Stichting over het belang van individuele vrijheid. Ze gaf een historisch overzicht van de ontwikkeling van medische mensenrechten. Ze zette die af tegen haar ervaringen in Oost Congo en incidenten in Srebrenica, Israël en Guatanamo Bay.

 

 

 

 

Lisette Luyckx (JWS)
Edwin Bakker (Clingendael)

 


Lees verder...

Concert des levens

Tijdens het jaarcongres van de KNMG op 1-10-09 over levensloop presenteerde de Johannes Wier Stichting zich met een stand. Hierin werd onder andere aandacht gevraagd voor de omstandigheden van een buitenlander in een penitentiaire inrichting die in detentie hersenletsel opliep.


Lees verder...

Testen van geneesmiddelen moet ook in ontwikkelingslanden ethisch!

De Johannes Wier Stichting heeft de actie Fair Drugs van WEMOS ondersteund. WEMOS bepleit eerlijk testen van geneesmiddelen in ontwikkelingslanden. Deze geneesmiddelen komen ook op de Nederlandse markt. (30-9-09)


Lees verder...

Rechten van het kind op de agenda van Europese jeugdartsen

Tijdens de 2-jaarlijkse conferentie van de European Union for School and University Health and Medicine in Leiden van 23-25 september 2009 heeft onze voorzitter dr Joost den Otter een voordracht gehouden over de rechten van het kind. Hij gaf in een overzicht aan hoe de landen in Europa hiermee verschillend omgaan. Public Health Specialists hebben een functie in het verzamelen van gegevens hierover om overheden scherp te houden. In het programmaboekje verscheen een abstract en de Johannes Wier Stichting had een stand waaarin met een poster artsen werden opgeroepen om zonodig aan de bel te trekken.


Lees verder...

Iedere asielzoeker heeft recht op GGZ

Op initiatief van de Johannes Wier Stichting schrijven vanaf 17 september 2009 medewerkers van instellingen die met mensenrechten te maken hebben regelmatig een column in Medisch Contact. Deze eerste column is geschreven door Evert Bloemen en Marian Mensinga van Pharos (kenniscentrum vluchtelingen, migranten en gezondheid). Ze beschrijven een casus waaruit uit blijkt dat verpleegkundigen en artsen het niet vanzelfsprekend vinden om een depressieve asielzoeker voor een depressie te behandelen.


Lees verder...

Alleen voorrang als het medisch moet

Voorzitter Joost den Otter en secretaris Jan Vosters van de Johannes Wier Stichting hebben in Medisch Contact 37/2009:1551 steun betuigd aan het artikel van Martin Buijsen over voordringzorg. Recht op gezondheid maakt voordringen onethisch. De medische beroepsgroep heeft -wellliswaar onvoldoend- haar stem wel verheft tegen dergelijke uitwassen van de marktwerking. M.n. in het Manifest "Zorg is geen Markt" en in het protest tegen de invoering van de DBC-systeem in de psychiatrie.


Lees verder...

Gescreend en wel? Bevolkingsonderzoek en gezondheidsverschillen

De voorzitter van JWS dr Joost den Otter schreef in Cultuur, Migratie en Gezondheidszorg (2009 6.2) een artikel over bevolkingsonderzoek en screening. Het is een overzichtsartikel geworden waarin de nadruk ligt op de beperkte toegankelijkheid voor migranten. Uit een Vlaamse studie blijkt dat bijvoorbeeld de opkomst voor bevolkingsonderzoek bij borstkanker onder migrantenvrouwen laag is door taboes, gevoel het lot te tarten, schaamte en de wijze waarop informatie wordt verstrekt.


Lees verder...

Donateursbrief verzonden

Twee maal per jaar vragen wij (potentiële) donateurs per brief om een bijdrage. Dat is belangrijk omdat JWS een vrijwilligersorganisatie is met een klein bureau en volledig financieel afhankelijk van donaties, legaten en projectsubsidies. (juli 2009)


Lees verder...

Primary Health Care en Sociale Determinanten op de World Health Assembly

Op 15 en 16 mei 2009 zijn een groot aantal vertegenwoordigers van de "Civil Society" bijeen geweest om aanbevelingen te formulieren voor commissie A van de World Health Assembly in Geneve. Het Forum on 'Equity, Justice and Health' was georganiseerd door Peoples Health Movement, Third World Network en World Council of Churches. Er lagen concept-resoluties over Primary Health Care en over Sociale Determinanten. De vertegenwoordigers, waaronder JWS, riepen de lidstaten op meer gedetailleerd uitvoering te geven aan die resoluties. Er bestonden grote zorgen over het democratisch gehalte van de financiering, voeding, de braindrain en de Trade-Related aspects of Intellectual Property rightS (TRIPS). De Assembly zelf werd nogal gedomineerd door de Mexicaanse griep, maar zowel Margeret Chang als Ban ki-Moon riepen beiden ook op tot meer steun aan kwetsbare groepen in arme landen. Sarah Brown van White Ribbon hield een hartstochtelijk pleidooi voor uitbanning van onnodige moedersterfte.


Lees verder...

De Johannes Wier Stichting heeft verklaring over Gaza opgesteld

Als organisatie voor mensenrechten en gezondheidszorg stelt de Johannes Wier Stichting vast dat het Israëlisch leger bij de aanval op Gaza in december en januari j.l. op de volgende punten in strijd met de Geneefse Conventies is opgetreden:
1. gebruiken van fosforbommen en andere wapens, die in de dichtbevolkte omgeving tot ernstige verwondingen en doden hebben geleid;
2. niet verlenen van hulp aan gewonden en het bemoeilijken van de medische zorg door hulpverleningsorganisaties die dat wel deden;
3. beschieten van ziekenhuizen en van andere voorzieningen waarin getroffenen door de oorlog werden opgevangen.Hiernaast wordt de invoer van medicijnen in Gaza al langere tijd nagenoeg onmogelijk gemaakt.
De JWS dringt er bij de Nederlandse Regering op aan dat zij de Israëlische Regering hierop aanspreekt.
Dit is van des te meer belang, omdat Israël door Nederland gesteund wordt en een associatieverdrag met de EU heeft. De Nederlandse regering heeft geweigerd het Israëlische geweld in Gaza disproportioneel te noemen, maar zal nu duidelijk moeten maken dat overtreding van het oorlogsrecht niet geaccepteerd wordt.


Lees verder...

Transcending Global Health Barriers

Tijdens de Global Healh Education Consortium conferentie in Seatttle (4-4-09) heeft de secretaris Jan Vosters een posterpresentatie gegeven van het Medical Peace Work. Deze e-learning bevat 7 modules: 1. Vrede en conflict, 2. Geneeskunde, gezondheid en mensenrechten, 3. Oorlog, wapens en strategieen voor gewapende conflicten, 4. Structureel geweld en onderliggende oorzaken van gewapende conflicten, 5. Vrede-gezondheids interventies bij gewapende conflicten, 6. Vluchtelingen en migratie, 7. Geweld tussen personen en zelfdestructie. 


Lees verder...

Martelingen en de rol van zorgverleners

De voorzitter van de Johannes Wier Stichting schreef in het driemaandelijks tijdschrift Cultuur, Migratie en Gezondheid (2009 6.1) een artikel over de rol van zorgverleners bij marteling. Het is een overzichtsartikel waaruit blijkt dat betrokkenheid van voornamelijk artsen bij marteling ook in westerse landen niet altijd kan worden uitgesloten. Uit een onderzoek onder Amerikaanse studenten bijvoorbeeld blijkt dat zij vinden dat onder bepaalde omstandigheden zij zouden moeten mee werken bijvoorbeeld om "levensreddende" informatie los te krijgen.


Lees verder...

Gezondheidsbescherming in gevangenissen kan beter

Op 29 en 30 oktober 2009 vond in Madrid een WHO Europe conferentie plaats over gezondheid in gevangenissen. Omdat "Gezondheid in detentie" het jaarthema van de Johannes Wier Stichting is bezocht de secretaris Jan Vosters deze conferentie. Ongelijkheid en sociale uitsluiting maken "Prison Health" tot een Public Health én een MensenRechtenaangelegenheid. Behalve over gelijke zorg ging het over GGZ en infectieziektebestrijding. Continuïteit van zorg is overal lastig. Er dient nadruk te liggen op "harm reduction". In de Madrid Declaration word gezonheidsbescherming als prioriteit aangegeven.


Lees verder...

Zorg achter de tralies blijkt heel lastig

Op 19-3-09 organiseerde de Johannes Wier Stichting een debat in de Balie (Amsterdam) over "zorg bij gedwongen verblijf". Vooraf vond een interview met Joost den Otter, de voorzitter op radio Signaal.
Afgezien van de 4 sprekers en 2 panelleden namen 76 personen voornamelijk uit de zorg voor gedetineerden deel aan de discussie. In een persbericht werden de volgende conclusies geformuleerd:
Met de continuïteit van de gezondheidszorg is nog het nodige mis. Dat is de belangrijkste conclusie uit het debat in de Balie, een voormalige gevangenis, tussen professionals van de Dienst Justitiële Inrichtingen, huisartsen, psychiaters en forensisch artsen gisteravond. Ondanks dat er in de medische zorg voor gedetineerden de laatste jaren het nodige geïnvesteerd is, zijn er nog de nodige punten waar de zorg binnen niet gelijk is aan de zorg buiten. Binnen de justitiële setting is er voldoende aandacht voor regelgeving, maar de uitvoering schiet vaak nog te kort doordat zowel de patiënt als de professional beide onvoldoende bekend zijn met de rechten van de patiënt. Voorts is er een voortdurende spanning tussen veiligheid en gezondheidsrisico’s. De juridische en medische praktijk staan elkaar soms in de weg.
De toegankelijkheid van de zorg is een minder groot probleem dan de kwaliteit en continuïteit van de geleverde zorg. Erkend werd dat het lastig is om bij deze patiënten de behoefte achter de hulpvraag te ontdekken. De setting waarin deze patiënten verkeren, bemoeilijkt de medische onafhankelijkheid. Ook de overdracht van patiëntengegevens zowel bij binnenkomst als vertrek, vooral bij vreemdelingen in detentie is reden tot zorg. Met name bij (psychisch) zieke vreemdelingen: zij worden zonder enige vorm van overdracht aan een andere hulpverlener op straat gezet met een Europees medisch paspoort waarin naast hun medicatie de codes van hun aandoeningen worden vermeld. De zorgplicht zoals de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst dat voorschrijft wordt niet serieus genomen. Onder het mom dat de rechter de opheffing van de bewaring gelast worden ook zieke vreemdelingen op straat gezet. De mogelijkheden die er zijn om adequate nazorg te garanderen op basis van een artikel 64 procedure worden door professionals niet of nauwelijks gebruikt.
 


Lees verder...

Conflict in de Gazastrook

In een brief van het Breed MensenrechtenOverleg aan minister Verhagen (22-1-09) hebben een aantal mensenrechtenorganisaties waaronder de Johannes Wier Stichting het kabinet opgeroepen om de strijdende partijen evenwichtig te veroordelen. Het lijkt er op dat er met twee maten wordt gemeten. Bovendien zou de Nederlandse regering er op moeten aandringen dat in dergelijke situaties inmiddellijk en ongehinderd medische hulp geleverd kan worden.
Physicians for Human Rights heeft schendingen geregistreed.
 


Lees verder...

Een opvangproject voor uitgeprocedeerde asielzoekers verdient steun

In Amsterdam is het initiatief genomen om een opvangproject te starten voor uitgeprocedeerde asielzoekers met psychische problemen. In een bijeenkomst op 22 januari 2009 heeft de Johannes Wier Stichting zijn steun aan dat inititief gegeven. Behalve het leveren van huisvesting en begeleiding aan 50 asielzoekers per jaar wil de ASVK inzicht krijgen in de omvang van het probleem.


Lees verder...

JWS eist voor de mensen in Gaza toegang tot veilige medische zorg

De Johannes Wier Stichting deelt de wereldwijde ontsteltenis over het drama in Gaza. Militair ingrijpen heeft in Gaza veel burgerslachtoffers gemaakt. Zij hebben nauwelijks toegang tot medische zorg.

JWS moet constateren dat collega’s niet in staat zijn de nodige hulp te verlenen door weigering van toegang, vernietiging van gezondheidsvoorzieningen en bedreiging van de levensomstandigheden van de Palestijnen. Dit is een ernstige schending van de Geneefse Conventies en het recht op gezondheid (ICESCR), welke verdragen ook door Nederland zijn geratificeerd.

JWS sluit zich aan bij het standpunt van de World Medical Association en roept de Nederlandse regering op om in internationaal verband
- het disproportionele geweld te veroordelen en
- het recht op gezondheid(szorg) te garanderen.

Wij spreken hierbij onze steun en bewondering uit voor die collega’s die onder extreem moeilijke omstandigheden hun werk proberen te doen. Voor onze collega’s in Israël en Palestina, die blijven pleiten voor een vreedzame oplossing van dit conflict en voor de bewaking van de mensenrechten.

Het gedogen van schendingen van mensenrechten en internationale verdragen zal deze zorgvuldig opgebouwde instrumenten voor een internationale rechtsorde ondermijnen en de geloofwaardigheid van de ondertekenende lidstaten beschadigen

15-1-09


Lees verder...

Professionaliteit, Forensische Geneeskunde en Mensenrechten

De Barend-Cohen lezing van de Rob MonterieStichting werd dit jaar uitgesproken door de voorzitter van JWS dr Joost den Otter. Hij besprak de de risico's van dubbele loyaliteit. Het is voor een forensisch geneeskundige niet altijd gemakkelijk om de eed van Hippocrates te volgen. Vooral de artsen bij de IND die bij uitstek een forensisch geneeskundige taak uitvoeren kunnen in gewetensnood komen. Voor hen is het van groot belang om bij onderzoek naar marteling het Istanbul protocol te volgen.
In de zorg voor arrestanten en gedetineerden staat het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturee Rechten centraal: de zorg binnen is gelijk aan buiten.

14-1-09


Lees verder...

Op zoek naar slachtoffers gifschip

De Johannes Wier Stichting heeft een oproep gedaan aan huisartsen en bedrijfsartsen om mogelijke slachtoffers van het gifschip Probo Koala te melden. Op 2 juli 2006 ontstond in de haven van Amsterdam een enorme stankoverlast. Het gif zou uiteindelijk in Ivoorkust vele doden en duidenden zieken veroorzaken. De rapporteur van de Verenigde Naties voor toxische stoffen doet een onderzoek. Daarbij is van belang te weten of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. Medisch Contact plaatste in zijn eerste nummer van 2009 een oproep.


Lees verder...

Hongerstaking en detentie

De voorziter van de Johannes Wier Stichting schreef in Cultuur Migratie Gezondheidszorg van december 2008 een commentaar op een editorial van The Lancet over de rol van gezondheidswerkers bij hongerstaking. Het grote belang van een vertrouwenspersoon krijgt zijns inziens onvoldoende aandacht in de beschreven conceptrichtlijn. De richtlijnen van GGD Nederland en de handleiding van de Johannes Wier Stichting worden als voorbeeld gesteld.


Lees verder...

De IOM maakt werk van hulp aan migranten

Tijdens een 2 daagse workshop presenteerde de Internationale Organisatie voor Migratie het AMAC project. Ook de Johannnes Wier Stichting was gevraagd een bijdrage te leveren. Assisting Migrants And the Communities is een project dat in 2009 in Lissabon wordt afgesloten. Er moeten aanbevelingen komen voor de lidstaten om immigranten en de gemeenschappen te ondersteunen bij terugkeer en integratie. De conferentie in Brussel was gericht op gezondheidszorg. Aan de orde kwamen onder andere arbeidsmigratie, procedures bij toelating, bioethiek en financiering van de zorg. JWS vroeg speciaal aandacht voor deportatie naar land van herkomst;
• hoe gedetailleerd moet de informatie zijn om zieke asielzoekers verantwoord te kunnen terugsturen.
• zieke criminelen die straf hebben uitgezeten (TBS) worden in landen van herkomst geweigerd of adequate behandeling is niet voor handen; betekent levenslange opsluiting!
• kinderen die geworteld zijn mogen niet worden uitgezet; evenmin als hun ouders.
 


Lees verder...

Artsen vaak onwetend over de plicht noodzakelijke zorg te verlenen

De Johannes Wier Stichting is er bij uitstek voor om zorgaanbieders te informeren over het recht op zorg van iedereen die zich op Nederlands grondgebied bevindt en de daaruit voortvloeiende plicht om die zorg te bieden. Dat staat in een artikel in (Y)OUR RIGHTS, een eenmalige uitgave van studenten van de School voor Journalistiek vanwege 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarvoor Joost de Otter, de voorzitter van JWS geïnterviewd is. Titel; Recht op gezondheidszorg voor mensen zonder papieren niet altijd 'verzekerd'.


Lees verder...

School voor de journalistiek schenkt aandacht aan (Y)OUR RIGHTS

Studenten van de school voor de journalistiek hebben een eenmalig nummer uitgebracht ter gelegenheid van 60 jaar mensenrechten. Hiervoor is de voorzitter van de Johannes Wier Stichting geïnterviewd. Hij stelt dat technisch gezien het allemaal in Nederland best goed geregeld is maar dat de praktijk te wensen over laat, voornamelijk door onwetendheid van zorgverleners. Chronisch zieken zonder papieren vormen een extra risicogroep.
Verder wordt in het blad onder andere aandacht besteed aan de trage voortgang ratificering VN verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap en aan vreemdelingendetentie.


Lees verder...

Goede zorg, goed recht?

Cover van goede zorg, goed recht?Op 30 oktober 2008 heeft de Johannes Wier Stichting een boek uitgegeven waarin de verpleegkundige en verloskundige zorg vanuit mensenrechtenperspectief is beschreven. Deze is inmiddels niet meer via JWS verkrijgbaar.

In 2012 heeft Noordhoff Uitgevers dit boek in een bewerkte editie als leerwerkboek uitgegeven. Informatie over deze uitgave is te vinden via deze link.


Lees verder...

Conferentie bij afscheid van de Speciale Rapporteur

3 bestuursleden van de Johannes Wier Stichting hebben deelgenomen aan een conferentie ter gelegenheid van het afscheid van de Speciale Rapporteur voor het Recht op de hoogst haalbare standaard van Gezondheid van de Verenigde Naties in Londen. Het vele werk van Paul Hunt werd belicht. De nieuwe rapporteur Anand Grover werd welkom geheten. Een uitgebreider verslag volgt. De presentaties zijn te vinden na een kort verslag op de IFHHRO website.


Lees verder...

Zorg met twee maten

In september overleed een psychiatrische patiënt in een isoleercel in Amsterdam. Niet zo lang daarvoor gebeurde hetzelfde met een vreemdeling in een isoleercel in Rotterdam. De Johannes Wier Stichting verbaasde zich over het verschil in behandeling en formuleerde een standpunt


Lees verder...

Staatsgrenzen belemmeren toegang tot zorg

De Johannes Wier Stichting heeft een discussiebijeenkomst bijgewoond georganiseerd door het Bureau Mensenrechten in Oegstgeest. Naar aanleiding van een reactie op 7 stellingen door Professor Pieter Boeles ontspon een discussie over de betekenis van "basic needs" voor de mensenrechten en het spanningsveld individueel en algemeen belang. Het algemeen recht op (toegang tot) gezondheid kan in de arme landen niet worden genoten zonder toegang tot voorzieningen in de rijke landen.


Lees verder...

Artsen spreken zich uit voor gelijke behandeling

Op 17 september organiseerden de Johannes Wier Stichting en de Landelijke HuisartsenVereniging een werkconferentie over "Arts en Vreemdeling". Nadat Niek Klazinga het rapport van dezelfde naam had toegelicht, benaderde Marian Verkerk de ethische aspecten. Luuk Krol beschreef het werk van de straatdokter in Rotterdam vanuit mensenrechtenperspectief. In werkgroepen werden aanbevelingen geformuleerd. Discussie vond plaats aan de hand van casuïstiek onder andere over de zorg aan gedetineerden, de opheffing van de MOA, de eigen bijdrage, de kosten van opvang van illegalen en het blijvend belang van melden van schrijnende gevallen. Een uitgebreider rapportage volgt.


Lees verder...

MEDOC bevordert toegankelijkheid van de zorg voor illegalen

Op 12 september presenteerde Dokters van de Wereld MEDOC, een medisch paspoort voor wie geen identiteitspapieren heeft. De Johannes Wier heeft in een presentatie van Marianne Begemann, jeugdarts en bestuurslid van JWS deze actie ondersteund. Verder deden dat Jan Pronk en Ivan Wolffers (beiden Raad van Advies van Dokters van de Wereld).


Lees verder...

Melden schending van mensenrechten

Naar aanleiding van de start van een meldpunt mensenrechtenschendigen voor healthprofessionals in het buitenland heeft Maarten Hoejenbos een artikel geschreven in het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift


Lees verder...

Derde rapportage over de rechten van het Kind in Nederland

In juli 2007 heeft Nederland haar derde rapportage gestuurd aan het VN Comité inzake de Rechten van het Kind over de werking van het Verdrag in Nederland. Het Kinderrechtencollectief heeft in de zomer van 2008 een NGO-rapport en een jongerenrapport ingestuurd. De Johannes Wier Stichting heeft deze rapportage samen met een groot aantal andere organisaties ondersteund. De Nederlandse overheid praat in januari 2009 met het Comité.


Lees verder...

Schaduwrapportage over vorderingen van Nederland ICCPR is uit

De Johannes Wier Stichting heeft bijgedragen aan de schaduwrapportage die door het Nederlands Juristen Comite inzake Mensenrechten is uitgebracht. Zie ook onder nieuws.


Lees verder...

Brief aan minister Klink over recht op gezondheid van asielzoekers

Naar aanleiding van een rapport van de Inspectie GezondheidsZorg over de toegankelijkheid van ziekenhuiszorg voor asielzoekers heeft de Johannes Wier Stichting de minister per brief gevraagd om inzage in het rapport  Bovendien dringt de Johannes Wier Stichting er bij de minister op aan om het rapport Arts en Vreemdeling te hanteren bij het toetsen van instellingen.

In februari heeft de Johannes Wier Stichting de minister gevraagd om inzage in een onderzoeksrapport naar aanleiding van het overlijden van een asielzoeker in detentie. Op deze brief is nog geen antwoord ontvangen. Daar is nu ook op aangedrongen.


Lees verder...

Gebrek aan gezondheidspersoneel bedreigt recht op gezondheid

Vooral in ontwikkelingslanden bedreigt het gebrek aan gezondheidspersoneel het Recht op Gezondheid. Daarom is NOVIB OXFAM een actie begonnen om vooral jonge mensen te interesseren voor het vak. De Johannes Wier Stichting ondersteunt die actie van harte. Via de website van NOVIB OXFAM kunt u uw steun betuigen door een handtekening te plaatsen. Minister Koenders zal een petitie worden aangeboden met onder andere uw adhesiebetuiging.


Lees verder...

Een snelle oprichting van een MensenRechtenInstituut bepleit

In het Breed MensenrechtenOverleg is sinds kort ook de Johannes Wier Stichting aangeschoven. In de voorbereiding voor een gesprek met de Mensenrechtenambassadeur heeft de Johannes Wier Stichting ervoor gepleit om ook in Nederland snel over te gaan tot oprichting van een MensenRechtenInstituut.


Lees verder...

Alma Ata na 30 jaar

De voorbereiding voor de herdenking van wat 30 jaar geleden in Alma Ata is overeengekomen is gestart. De Johannes Wier Stichting heeft deelgenomen aan een eerste bespreking. Ofschoon de mislukking vooral gevolgen heeft voor de derde wereld zijn in Nederland de reslutaten ook teleurstellend. Denk aan de gevolgen van de marktwerking, de toegang tot de zorg voor asielzoekers, gedetineerden, prostituees etc.
People's Health Movement zet zich in voor de doelstellingen in de verklaring van Alma Ata en weet zich gesteund door dr Halfdan Mahler, die destijds het initatief nam.


Lees verder...

Bescherming van mensenrechten staat op de agenda in Afghanistan

 
Op 27 mei heeft een Afghaanse delegatie met de gezamenlijke mensenrechtenorganisaties in Nederland gesproken. Ook Cordaid nam aan het gesprek deel. Het bleek dat de Afghaanse president zich zeer inspant om foltering in gevangenissen tegen te gaan. De Afghaanse regering werkt mee aan rapportages voor de Verenigde Naties om vorderingen op het gebied van mensenrechten te melden. De Non Gouvernementele Organisaties spelen daar een belangrijke rol in. De Afghan Independent Human Rights Commission heeft Nederlandse NGO’s gevraagd hen te helpen bij het opstellen van schaduwrapportages. De Johannes Wier Stichting heeft aandacht gevraagd voor medisch ethische dilemma’s waar Nederlandse militaire artsen voor komen te staan in Uruzgan bij de behandeling van Afghaanse patiënten.

Lees verder...

Violence must end in Zimbabwe

De Johannes Wier Stichting ondersteunt met de International Federation of Health and Human Rights organisations (IFHHRO) de oproep van de Zimbabwaanse Association of Doctors for Human Rights (ZADHAR).
IFHHRO calls for support of its member Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights (ZADHR)
The International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO) representing 28 health and human rights member and observer organisations worldwide, is deeply concerned about the political violence against members of the opposition in Zimbabwe. This violence is being inflicted by police and armed forces on behalf of the ruling party ZANU-PF since the March parliament and presidential elections. IFHHRO demands an immediate end to this violence, which is a flagrant violation of the International Covenant of Civil and Political Rights, ratified by Zimbabwe in 1991.


Lees verder...

Het medisch beroepsgeheim: een dilemma achter muren?

De doelgroep justitieel verpleegkundigen van de V&VN organiseerde op 14 mei een themamiddag over het beroepsgeheim. De Johannes Wier Stichting had in november 2007 een publiek debat over dit onderwerp georganiseerd en het lag dus voor de hand dat de Johannes Wier Stichting met een stand acte de presence gaf. Er bleek onder de verpleegkundigen veel belangstelling niet alleen over het beroepsgeheim maar ook over advisering bij hongerstaking.


Lees verder...

Welk recht op zorg hebben onverzekerden?

Dr Joost den Otter, voorzitter van de Johannes Wier Stichting gaf op 3 april 2008 een voordracht voor artsen Maatschappij en Gezondheid van de NVAG (artsen Beleid, Management en Onderzoek). Hij gaf aan wie de onverzekerden zijn in Nederland en welke mogelijkheden en dilemma's er betaan bij de zorg tegen de achtergrond van internationale verdragen. Een samenvatting van deze themamiddag en de powerpointpresentatie kunt u downloaden.


Lees verder...


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.