De Johannes Wier Stichting

No poor health for poor people” (Council of Europe, 2012)

De Johannes Wier Stichting zet zich in voor mensenrechten in de gezondheidszorg. Zie ook de statuten. ‘Het recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid’ (right to health) is al decennialang een universeel mensenrecht, maar desondanks voor velen een doelstelling uit een verre toekomst of een recht dat steeds meer onder druk komt te staan door bezuinigingen, kritiek op mensenrechten of onwetendheid over het bestaan en het belang van dit mensenrecht.
De Johannes Wier Stichting stelt zich daarom ten doel de bevordering én naleving van mensenrechten in de zorg op de agenda te plaatsen en te houden. Het right to health vormt daarbij het uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting.

 
De activiteiten van de Johannes Wier Stichting bestaan onder meer uit het verstrekken van onafhankelijke informatie over mensenrechten en mensenrechteneducatie voor artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals. Daarnaast organiseert de stichting debatten en refereeravonden over actuele kwesties en dilemma’s, zoals met betrekking tot de zorg aan vreemdelingen, ouderen of het medisch beroepsgeheim. Waar nodig verzamelt de stichting getuigenissen van medische professionals over misstanden in de zorg en kaart zij die aan bij beleidsmakers of de media. Zie verder het meerjarenplan 2012 - 2015.


De Johannes Wier Stichting is een onafhankelijke mensenrechtenorganisatie van en voor medische professionals. De stichting wordt sinds haar oprichting in 1986 volledig gefinancierd door donaties, schenkingen en legaten. De stichting is ANBI erkend en is ingeschreven bij de KvK onder nr 41181972

De Johannes Wier Stichting maakt deel uit van de International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO). 

Organisatie

De Johannes Wier Stichting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Het secretariaat is gevestigd in Diemen. De secretariaatsmedewerker is 3 dagen per week aanwezig om medewerkers van de stichting te ondersteunen en externe cliënten van dienst te zijn (zie contact).

Bestuur

De Johannes Wier Stichting heeft een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit zeven leden. De voorzitter, secretaris, penningmeester en vice-voorzitter vormen het Dagelijks Bestuur (DB) die toeziet op de uitvoering van de besluiten van het AB. Het AB beslist over het beleid en de koers van de stichting en stelt de jaarrekening en de begroting vast. (Leden bestuur)

 Comité van Advies

Het Comité van Advies komt eenmaal per jaar met het dagelijks bestuur bijeen om de strategie van de Johannes Wier Stichting te bespreken en de leden bieden ook tussendoor in voorkomende gevallen aan het bestuur advies. (Leden Comité van Advies)

 


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online