JWS verricht onderzoek naar de implementatie van het recht op gezondheid in de praktijk. Te denken valt aan onderwerpen als de introductie van marktwerking in de gezondheidszorg en de vraag in hoeverre dit het recht van burgers op zorg beïnvloedt. Ook de gezondheidszorg voor vluchtelingen en hier verblijvende vreemdelingen zonder papieren en het asielbeleid vragen aandacht. Een van de doelen van de Stichting is het ontwikkelen van werkbare richtlijnen voor gezondheidswerkers op basis van het internationale recht op gezondheid. Een voorbeeld hiervan is de door de Britisch Medical Association samen met de International Federation of Health and Human Rights Associatons uitgebrachte toolkit.


Subthema's zijn onder andere:

Ongedocumenteerden hebben recht op zorg; informatie over de financiering van deze zorg is te vinden in 'Huisartsenzorg aan illegale vreemdelingen' van de Landelijke Huisartsenvereniging. Verdere informatie is te vinden op de websites van de Landelijke Huisartsen VerenigingLampion en Dokters van de Wereld.

Het rapport van de commissie Klazinga biedt voor artsen adviezen en richtlijnen hoe om te gaan met de medische zorg aan (dreigend) uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen en bevat ook voor andere betrokkenen aanbevelingen hoe te waarborgen dat artsen de door hun noodzakelijk geachte zorg adequaat kunnen verlenen. 

Huisartsgeneeskunde voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond kan lastig zijn vanwege de taalbarrière, cultuurverschillen en etnisch bepaalde ziektebeelden. Pharos heeft daarom een website 'huisarts-migrant' ontwikkeld, in nauwe afstemming met NHG en LHV, waarop inhoudelijke informatie en voorlichtingsmateriaal te vinden is. 
 

Mikado - kenniscentrum interculturele zorg heeft een website en informatielijn geopend voor mensen uit verschillende culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over de zorg. Op de website zijn informatie, filmpjes, brochures en persoonlijke verhalen over ziekten en andere gezondheidsthema's te vinden: van verzekeringen tot opvoeden, van borstkanker tot dementie.


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online