Organisaties voor mensenrechten in Nederland

AdviesCommissie VreemdelingenZaken
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uitbrengt aan regering en parlement inzake het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid. Omdat de minister voor Immigratie en Asiel belast is met de vreemdelingenportefeuille, zijn in de praktijk de meeste uitgebrachte adviezen primair aan deze bewindspersoon gericht. De ACVZ is een permanent adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges, en is ingesteld bij de Vreemdelingenwet 2000.

Amnesty International
Amnesty International Nederland

Centrum voor Ethiek en Gezondheid
Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is ingesteld door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (instellingsbrief CEG 14/9/2001). Het CEG maakt deel uit van de Gezondheidsraad (GR) en van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Het CEG is dus geen afzonderlijke organisatie, maar een samenwerkingsverband. Het centrum kan optimaal gebruikmaken van de specifieke kennis die bij beide adviesraden aanwezig is op het terrein van ethiek en gezondheid. Het CEG is ingesteld naar aanleiding van het advies Ethiek met beleid van de RVZ. 

Chronisch zieken en Gehandicaptenraad
De CG-Raad zet zich in voor verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met een handicap of chronische ziekte. Op onze website kunt u onze inspanningen volgen. U vindt er actuele berichten en achtergrondinformatie, zoals standpunten en dossiers

Defence for Children International Nederland
Defence for Children International Nederland is onderdeel van een internatio­nale onafhankelijke organisatie wereldwijd die wereldwijd opkomt voor rechten van kinderen. Defence for Children International Nederland heeft wereldwijd 42 internationale secties.
Door onderzoek, voorlichting, belangenbehartiging, actie en rechtshulp verdedigt Defence for Children International Nederland de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Leidraad van het werk van Defence for Children International Nederland is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Defence for Children International Nederland houdt zich in het bijzonder bezig met de kernthema’s: voorlichting over kinderrechten in het algemeen, vreemdelingenbeleid en kinderrechten, mishandeling en uitbuiting van kinderen en kinderen in conflict met de wet (kinderstrafrecht, kinderen in gevangenissen, herstelrecht, rechtshulp).

De Verpleegkundige en de Politiek
www.de-verpleegkundige-en-de-politiek.nl is opgezet door twee verpleegkundigen. De site probeert verpleegkundigen meer te interesseren voor de landelijke politiek en de politiek meer betrokken te maken bij het verpleegkundig werkveld.

Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de internationale humanitaire hulporganisatie Médecins du Monde. Dokters van de Wereld is sinds 1980 wereldwijd actief op het gebied van humanitaire hulpverlening. Zonder onderscheid ten aanzien van religie, ras of politieke voorkeur verleent Dokters van de Wereld ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen en bevolkingsgroepen.

Forensisch Medisch Genootschap
Het Forensisch Medisch Genootschap is een vereniging die zich vooral op artsen en tandartsen richt die actief zijn op forensisch-medisch gebied.

Global Health Education
De arts van de 21e eeuw kan zich niet meer isoleren van internationale medische gezondheidsvraagstukken. Door globalisering is de wereld de laatste decennia 'kleiner' geworden. Ziekten stoppen niet bij grenzen, ziektebestrijding evenmin. Het huidige medische curriculum heeft nauwelijks oog voor het internationale karakter van de gezondheidszorg. Door onderwijs over mondiale gezondheidsvraagstukken krijgen geneeskundestudenten meer inzicht in de medische gevolgen van armoede, sociaal-economische ontwikkelingen, mensenrechtenschendingen en oorlog. Dit is essentieel om beter te kunnen functioneren als arts in de multiculturele samenleving waarin patiënten uit alle continenten kunnen komen. Ook kan dan beter worden bijgedragen aan het maatschappelijke debat over de wijze waarop de gezondheid moet worden verbeterd, hier en in ontwikkelingslanden.

Justitia et Pax
Justitia et Pax is de katholieke organisatie voor gerechtigheid en vrede. Zij is aanwezig in 128 landen over de hele wereld en in bijna alle landen van Europa. In Nederland werd Justitia et Pax in 1968 opgericht door de R.K.Bisschoppenconferentie om ’het oog van de kerk waakzaam te houden, haar hart gevoelig en haar hand vaardig voor het bevorderen van sociale gerechtigheid.’ De Commissie Justitia et Pax is een platform waarin vertegenwoordigers zitten van katholieke organisaties en sectoren. Een secretariaat ondersteunt de Commissie

Kind in azc
is een onderzoeksproject in opdracht van Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unicef en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Doel van Kind in azc is het in beeld brengen en verbeteren van de situatie van kinderen in asielzoekerscentra, in lijn met het Kinderrechtenverdrag.

Lampion, Landelijk Informatie- en Adviespunt over Zorg aan Illegalen
Lampion is een samenbundeling van kennis over knelpunten en oplossingen in de (gezondheids)zorg aan illegaal in Nederland verblijvende personen.

Liga voor de Rechten van de Mens
De Liga voor de Rechten van de Mens is een vereniging van mensen die zich inzetten voor de bescherming van alle mensenrechten. De Liga wil aan burgerlijke en politieke rechten, maar ook aan sociale, economische en culturele rechten een zo breed mogelijke bekendheid geven. Bovendien vraagt de Liga aandacht voor schendingen van deze rechten, vooral wanneer deze in Nederland plaatsvinden

Meldpunt Schrijnende Situaties in de GGZ
Humaanasiel.nl is een initiatief van hulpverleners in Nederland die een humaan asielbeleid voorstaan. Op deze site kunt u uw adhesie betuigen en informatie vinden over de gezondheidskant van het asielbeleid.

Mighealth
Deze website maakt deel uit van een EU project met als doel om professionals, beleidsmedewerkers, onderzoekers en vertegenwoordigers van migranten en minderheden groepen gemakkelijk toegang te verlenen aan een zich ontwikkelende bron van kennis en een virtueel netwerk van expertise. Het zal de formatie van netwerken van individuen en organisaties die werken met migranten en minderheden bevorderen. Meer informatie. De site is nog onder constructie en gebruikers worden van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de site.

Mikado Helpdesk
De Mikado Helpdesk is een website (www.mikadohelpdesk.nl) en gratis informatielijn voor mensen uit verschillende culturen die in Nederland wonen en vragen hebben over de zorg. Want goede zorg moet begrijpelijk en bereikbaar zijn voor iedereen, waar hij of zij ook geboren is.
De Helpdesk maakt informatie herkenbaar en toegankelijk. Ervaringsverhalen van patiënten, cliënten en familieleden staan centraal. Want wie kan de zorg beter uitleggen dan de mensen zelf?

Movies that Matter
Is een initiatief van Amnesty International, wil met film ogen openen voor mensenrechten. Wij bieden een podium voor speelfilms en documentaires van filmmakers die zich inzetten voor mensenrechten en een duurzame wereld. Op deze site vindt u informatie over onze activiteiten, een uitgebreide database, en in de agenda een landelijk overzicht van vertoningen en programma’s rond human-rights films.

Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) is één van de belangrijkste organisaties die actief zijn op het gebied van de mensenrechten in Nederland. Het NJCM is in 1974 opgericht als de Nederlandse sectie van de International Commission of Jurists (ICJ).

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie
De NVMP is een sinds 1969 bestaande vereniging voor gezondheidszorg en vredesvraagstukken.  Polemologie is de wetenschap, die zich bezighoudt met het ontstaan en het voorkomen van oorlog (polemos=oorlog).

Pharos
Pharos is het landelijke kennis- en adviescentrum dat gespecialiseerd is in 
• gezondheid van vluchtelingen, asielzoekers, illegalen en andere nieuwkomers 
• interculturalisatie van de zorg 
Samen met de Landelijke Huisartsenvereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft Pharos een website ontwikked voor huisartsen met allochtone patiënten.

Vluchtelingen-Organisaties Nederland - Trefpunt
Om nationaal en internationaal aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen heeft Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) Trefpunt opgezet. Trefpunt bestaat uit een stuurgroep, een interventieteam en een secretariaat. Trefpunt verstrekt informatie over geweld tegen vrouwen en verleent diensten aan degenen die willen bijdragen aan de preventie van geweld en het bewerkstelligen van een attitudeverandering. Daarnaast is Trefpunt internationaal actief als pleitbezorger van de bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Vrijheid van bewegen
De verzamelsite 'Vrijheid van Beweging!' publiceert sinds begin april verhalen van mensen die in de allesvernietigende molen van het Nederlandse vreemdelingenbeleid terecht zijn gekomen. Het zijn verhalen over gevangenschap, mishandeling, leven op straat en deportatie.

Wemos
Optimale gezondheid is een universeel mensenrecht. De missie van Wemos vindt zijn oorsprong in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Werkgroep zieke kinderen zonder papieren
Het Nederlands signaleringscentrum Kindergeneeskunde heeft een website voor informatie en links naar organisaties die kunnen helpen bij het verlenen van zorg aan illegale kinderen.

Zorg+Welzijn
Platform voor sociale professionals.


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online