Nieuws op datum

8-7-2014 Agressie tegen zorgverleners neemt toe
8-7-2014 Agressie tegen zorgverleners neemt toe

 De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid constateert dat de aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting (psa) in de zorg nodig blijft. Weliswaar ziet de Inspectie dat de aanpak van de werkdruk is verbeterd, maar het percentage instellingen met onvoldoende maatregelen tegen agressie is toegenomen. In de sector zorg en welzijn veroorzaakt psa 50% van het arbeidsgerelateerde verzuim.

Werd in 2012 bij 40% van de instellingen overtredingen geconstateerd op het terrein van agressie, nu is dit gestegen tot 60%. De Inspectie ziet hiervoor verschillende oorzaken. Zo vindt er een verschuiving plaats van de intramurale zorg naar extramurale zorg, en neemt de zorgzwaarte voor de werknemer toe. De werknemer kan daardoor vaker te maken krijgen met agressie. De risico-inventarisatie, procedures en maatregelen zijn daar veelal nog niet op aangepast. Daarnaast ziet de Inspectie dat voor een deel van de zorgtaken lager gekwalificeerd of tijdelijk personeel wordt ingezet, met over het algemeen minder ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen.

De Inspectie vindt een belangrijk aandachtspunt voor de instellingen om meer aan voorlichting en training te doen. Het Actieplan Veilig Werken in de zorg ondersteunt instellingen bij de ontwikkeling en implementatie van anti-agressiebeleid (www.duidelijkoveragressie.nl).

Lees verder en bron: Inspectie SZW 


Lees verder...

2-7-2014 Wisselen van huisarts blijkt lastig
2-7-2014 Wisselen van huisarts blijkt lastig

 Wisselen van huisarts lukt veel mensen niet, zo blijkt uit een meldactie van de patiëntenfederatie NPCF onder 10.500 patiënten. Van deze 10.500 patiënten die een vragenlijst invulden, wilden er 1.100 wisselen van huisarts. Dat lukte maar een derde van hen. De drempels die patiënten daarbij tegenkomen zijn: de nieuwe huisarts neemt geen patiënten aan, de huidige huisarts moet toestemming geven, de nieuwe huisarts woont buiten het postcodegebied of huisartsen nemen geen patiënten van elkaar over. De helft van de patiënten wilde wisselen vanwege ontevredenheid met de huidige huisarts, 35 procent had geen vertrouwen in de huisarts. Algemeen directeur Wilna Wind van de NPCF vindt dat mensen moeten kunnen overstappen als ze dat willen.

 De Landelijke Huisartsen Vereniging verwijst naar de folder van de LHV en NPCF over het kiezen van een andere huisarts. Daarin staan drie situaties beschreven waarin huisarts en patiënt gezamenlijk kunnen besluiten om van inschrijving af te zien. ‘Bijvoorbeeld als de praktijk vol is, of als er een te grote afstand is tussen het woonadres van de patiënt en de huisartsenpraktijk. Ook kunnen huisarts en patiënt principiële verschillen hebben in visie over de zorgverlening, te denken valt aan euthanasie, alternatieve geneeswijzen’, aldus een LHV-woordvoerder.

Patiënten waarderen de huisarts overigens hoog in datzelfde onderzoek, met gemiddeld een rapportcijfer 8. Dat is hoger dan de 7,5 die de huisartsen kregen in 2009. Toen was telefonische bereikbaarheid een van de problemen. Die blijkt nu verbeterd. Bijna de helft van de deelnemers (41%) geeft te kennen dat het (soms) een probleem is om de huisarts(en praktijk) op werkdagen telefonisch te bereiken. In 2009 was dit nog 50 procent.

Bron: Medisch Contact


Lees verder...

5-7-2014 College v.d. Rechten van de Mens: Jaarrapportage 2013
5-7-2014 College v.d. Rechten van de Mens: Jaarrapportage 2013

 Op 2 juli jl. bracht het College voor de Rechten van de Mens haar Jaarraportage 2013 uit. Deze is gebaseerd op berichten en signaleringen van vele nationale en internationale organisaties en NGO's, waaronder JWS.

Uit de tweede jaarlijkse rapportage Mensenrechten in Nederland 2013 blijkt dat nog niet voor iedereen mensenrechten in de praktijk gelden. Volgens het College kwam eind 2013 de erkenning dat racisme ook in Nederland speelt en aan de orde van de dag is.

Gemeenten moeten volgens het College meer oog hebben voor mensenrechten op lokaal niveau. De transitie van de Jeugdzorg en de langdurige zorg maakt dit des te prangerder. En voor vreemdelingen zijn mensenrechten nog steeds moeilijk(er) te realiseren. De rapportage biedt een beschouwing over 2013 en doet bijna 50 aanbevelingen aan de regering om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland zijn mensenrechten kan realiseren.

Op het terrein van de gezondheidszorg en mensenrechten beveelt het College ondermeer aan dat getoetst wordt of medische zorg en een sociaal en medisch vangnet in het land van herkomst beschikbaar zijn vóórdat een uitgeprocedeerde asielzoeker met medische problematiek teruggestuurd wordt. Tevens zou gemonitored moeten worden of betreffende persoon daadwerkelijk toegang heeft tot de noodzakelijke medische zorg.

Het College spreekt haar twijfels uit over voldoende bescherming van het medische beroepsgeheim en persoonlijke gegevens in het nieuwe informatiestelsel van de zorg. Verder wijst het College er op dat met de transitie van de langdurige zorg naar de gemeenten sommige juridische aanspraken die in de AWBZ geregeld waren niet terug komen in de WMO. Volgens het College biedt de WMO minder bescherming aan kwetsbare personen.

Het College spreekt haar zorgen uit over de misstanden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Om verder te lezen en de jaarraportage te downloaden klik op deze link. 


Lees verder...

6-7-2014 ACVZ: Gefolterde asielzoeker heeft recht op medisch onderzoek
6-7-2014 ACVZ: Gefolterde asielzoeker heeft recht op medisch onderzoek

De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) slelt in haar advies "Sporen uit het verleden" dat als er sterke aanwijzingen zijn dat een asielzoeker in het verleden is blootgesteld aan ernstige vormen van geweld, hij of zij medisch onderzocht moet worden. Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie had de commissie om advies gevraagd over de invoering van artikel 18 van een nieuwe Europese richtlijn over de asielprocedures in de lidstaten. Volgens die richtlijn moet de staatssecretaris ervoor zorgen dat asielzoekers, als daar aanleiding voor is, medisch worden onderzocht op aanwijzingen van vroegere vervolging of ernstige schade.

Volgens de commissie is de staatssecretaris niet vrij om te bepalen of medisch onderzoek al dan niet relevant is. Hij is ertoe verplicht als er voldoende aanwijzingen zijn dat de asielzoeker in het verleden is blootgesteld aan marteling, verkrachting of andere ernstige vormen van psychisch, fysiek of seksueel geweld. Aanwijzingen zijn bijvoorbeeld psychische of lichamelijke klachten, en littekens die door dat geweld kunnen zijn veroorzaakt. Wel moet het medisch onderzoek een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de beoordeling van het asielverzoek. Het heeft geen zin als dat verzoek ook zonder onderzoek kan worden ingewilligd, of als het hoe dan ook zal worden afgewezen, bijvoorbeeld omdat een ander land het asielverzoek in behandeling moet nemen.

Aanwijzingen voor ernstig geweld moeten tijdens de asielprocedure worden herkend en verzameld, vindt de ACVZ. Daarom moeten er in alle opvangcentra medewerkers zijn die dat kunnen; ook moet duidelijk zijn waar de aanwijzingen moeten worden gemeld om in het dossier van de asielzoeker te worden opgenomen. Asielzoekers moeten tijdig worden gewezen op het belang van littekens en lichamelijke of psychische klachten voor de beoordeling van hun verzoek. Het onderzoek zelf moet worden gedaan door een onafhankelijke organisatie, die in principe door de staatssecretaris wordt aangewezen.

Bronnen: Medisch Contact en de ACVZ; het advies van de ACVZ is via beide links te downloaden.


Lees verder...

5-6-2014 Vrije artsenkeuze specialistenzorg afgeschaft; schending grondrecht?
5-6-2014 Vrije artsenkeuze specialistenzorg afgeschaft; schending grondrecht?

Of een patiënt kan worden doorverwezen naar een specialist van keuze gaat afhangen van het soort verzekeringspolis dat een patiënt heeft. Dat staat in een plan over keuzevrijheid in de zorg waarover het kabinet het donderdag eens is geworden met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

De vrije keuze van de huisarts, tandarts en apotheek blijft voor iedereen bestaan. Hetzelfde geldt voor de fysiotherapeut en de verloskundige. Verwijzen naar een medisch specialist van keuze is niet altijd meer mogelijk. Zorgverzekeraars mogen vanaf 2016 ziekenhuizen en ggz-instellingen gaan weigeren. Tegelijkertijd moeten ze wel diversiteit garanderen.

Voordat het akkoord tussen het kabinet met oppositiepartijen werd afgesloten hield advocaat Spong in Medisch Contact een betoog waarin hij stelde dat het wijzigen van artikel dertig tegen verschillende bepalingen indruist, waaronder een bepaling van het Europees Hof. De vrije artsenkeuze is volgens Spong een grondrecht.

Bron: Medisch Contact, waarin ook een link naar het betoog van Mr. Spong


Lees verder...

16-5-2014 Slechte toegang tot zorg voor zwangere ongedocumenteerde
16-5-2014 Slechte toegang tot zorg voor zwangere ongedocumenteerde

 Zwangere vrouwen die illegaal in Nederland verblijven hebben een slechte toegang tot de gezondheidszorg. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen in Europa – focus zwangere vrouwen en kinderen’ van Médecins du Monde.

Voor veel zwangere vrouwen die illegaal in Nederland verblijven, blijkt de weg naar de verloskundige vaak moeilijk te vinden. Zij komen vervolgens laat in zorg, wat vaak aanleiding geeft om de verdere zwangerschapscontrole bij de gynaecoloog te laten plaatsvinden. Omdat zwangere vrouwen die illegaal in het land verblijven geen ziektekostenverzekering hebben zijn de kosten van de begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling een probleem. Vaak kunnen de vrouwen niet thuis bevallen en een poliklinische bevalling kunnen ze niet betalen. Daarom wordt er een medische indicatie afgegeven – en worden de kosten gedragen door het ziekenhuis. Dit zijn echter onnodig hoge kosten.

Dokters van de Wereld geeft in Nederland geen medische zorg, maar informeert en bemiddelt op individueel niveau. Daarnaast geeft Dokters van de Wereld voorlichting aan illegale migranten, huisartsen en andere zorgverleners.

Bron: Artsennet; hierop is ook een link naar het volledige onderzoeksrapport te vinden.


Lees verder...

9-5-2014 Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie
9-5-2014 Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie

 Amnesty International, Dokters van de Wereld en Stichting LOS/Meldpunt Vreemdelingendetentie hebben op 8 mei jl. een rapport uitgebracht over de gezondheidszorg in vreemdelingendetentie met de titel "Geketende zorg: Gezondheidszorgen in vreemdelingendetentie." De laatste jaren is er veel aandacht voor problemen met de medische zorg in vreemdelingendetentie. De zelfmoord van de gedetineerde Russische activist Dolmatov en de uitzetting van een Georgisch meisje met leukemie naar Polen waren onderwerp van het publieke en politieke debat.

Zorgverlening in vreemdelingendetentie is een moeilijke taak; patiënten verkeren in een kwetsbare positie, vóór de detentieperiode leven ze vaak in slechte omstandigheden. Soms hebben ze traumatische ervaringen opgelopen in hun thuisland of juist door de gevaarlijke reis naar Europa. Dit zorgt voor gezondheidsrisico’s en door de vrijheidsbeperking in detentie kunnen gezondheidsklachten verder toenemen.

Aanleiding voor het onderzoeksrapport waren de 130 klachten ten aanzien van de medische zorg in vreemdelingendetentie van patiënten, hun advocaten en derden die in 2012 en 2013 bij het Meldpunt binnenkwamen. Samen met acht artsen zijn vijftien medische dossiers van kwetsbare patiënten met ernstige of complexe gezondheidsproblematiek geselecteerd en onderzocht.

Uit de onderzochte dossiers blijkt:

De drie organisatie benadrukken dat zorgverlening in vreemdelingendetentie een moeilijke en ingewikkelde taak is. Vreemdelingen in detentie vormen een kwetsbare groep, gezien hun migratieachtergrond en de onzekere situatie waarin zij verkeren. Als er ook nog sprake is complexe gezondheidsproblematiek is het vaak niet mogelijk om tot passende gezondheidszorg te komen en de gezondheidsbelangen van de patiënt te waarborgen.

Bron: Dokters van de Wereld en Amnesty International Nederland. Het onderzoeksverslag kan op beide webistes gevonden worden.


Lees verder...

22-4-2014 80 000 banen in de zorg op de tocht
22-4-2014 80 000 banen in de zorg op de tocht

 Tachtigduizend zorgmedewerkers worden de komende jaren om- of bijgeschoold, omdat hun huidige werk verdwijnt als gevolg van bezuinigingen. Dat staat in een plan dat dinsdag in Den Haag is gepresenteerd.

Ongeveer vijftigduizend mensen worden omgeschoold voor ander werk in de zorg. Zo’n 25 duizend mensen krijgen begeleiding naar werk buiten de zorg. Daarnaast komen er vijfduizend leer-werkplekken voor jongeren. Voor de om- en bijscholingstrajecten is tweehonderd miljoen euro beschikbaar. De helft van dat bedrag wordt door de sector opgebracht. De staat betaalt het overige deel.

In de zorg, waar meer dan een miljoen mensen werken, zijn grote veranderingen gaande door de bezuinigingen van het kabinet. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, waardoor banen in verzorgingshuizen verdwijnen. Ook op de jeugdzorg, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg wordt bezuinigd.

Volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) krijgen jaarlijks honderd- tot tweehonderdduizend banen in de zorg een andere vorm. ‘Mensen die nu in instellingen werken, zullen vaker zorg aan huis gaan verlenen. Het werk in instellingen zal ook veranderen. Het zal meer gaan om zware zorg.’

Of het banenplan genoeg is om grootschalige werkloosheid in de zorg te voorkomen, is niet duidelijk. De effecten van de bezuinigingsoperaties voor de arbeidsmarkt worden de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden, zegt de minister van Sociale Zaken, Asscher.

Bron: Artsennet
 


Lees verder...

23-4-2014 Geen uitstel in de verschuiving van de langdurige zorg
23-4-2014 Geen uitstel in de verschuiving van de langdurige zorg

 De grote verschuiving van de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten naar de gemeenten per 1 januari volgend jaar wordt niet uitgesteld. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) deze week tijdens het debat over wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

‘Uitstel gaat niet helpen voor de voorbereiding en gaat ook de duidelijkheid niet vergroten’, zei Van Rijn. De staatssecretaris reageerde op de oproep van onder meer CDA en GroenLinks. Zij willen dat de invoering van de wet met een jaar wordt uitgesteld omdat gemeenten te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden. ‘We kunnen niet tegen elkaar zeggen dat we dat nu even in een vloek en een zucht aan het behandelen zijn. Dat geldt ook voor de gemeenten. Die zijn al heel lang bezig zich voor te bereiden.’

Eerder deze maand maakte Andre Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland duidelijk dat de zorgverzekeraars de invoering van de Wet langdurige zorg en de overheveling van de langdurige intramurale ggz naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2015 onverstandig vonden. De introductie van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet vormt samen met de nieuwe Wmo het fundament voor zorg en ondersteuning in de thuissituatie, schreef Rouvoet, en moet daarom prioriteit hebben. Van Rijn wees ook dit verzoek voor uitstel af.

Bron: Artsennet


Lees verder...

24-4-2014 Gezondheidsrisico's in asielzoekerscentra
24-4-2014 Gezondheidsrisico's in asielzoekerscentra

 Vreemdelingen in Nederlandse opvang- en detentiecentra lopen risico’s waardoor zij lichamelijke of geestelijke schade kunnen oplopen. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat donderdag is gepresenteerd. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) krijgt het advies hier maatregelen tegen te nemen.

De onderzoeksraad heeft gekeken naar de fysieke veiligheid en de geestelijke gezondheid van vreemdelingen. Uit het rapport blijkt dat ‘partijen in de vreemdelingenketen’ zich bewust zijn van de risico’s die vreemdelingen lopen en dat ze zich inzetten om deze te beheersen. ‘Maar in de praktijk lukt dat niet altijd’, concludeert de raad.

Dat komt onder meer doordat medewerkers van de verschillende partijen geregeld belangen moeten afwegen die op gespannen voet met elkaar staan. ‘Zo moeten zij niet alleen rekening houden met de veiligheid van de vreemdeling, maar ook met hun eigen veiligheid en die van anderen, met de snelheid van de asielprocedure en met de kosten. De veiligheid van de vreemdeling kan dan ondergeschikt raken aan andere belangen’, is te lezen in het rapport.

Medewerkers zouden volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid over heldere uitgangspunten moeten beschikken die hun ‘houvast’ bieden bij de afweging van conflicterende belangen. Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid van bijvoorbeeld medische gegevens. Medewerkers beschikken daar op cruciale momenten vaak niet over. De raad vindt dat daar met spoed een oplossing voor moet worden gevonden.

Verder kan de samenwerking tussen de partijen in de vreemdelingenketen beter. ‘Alle betrokkenen moeten zich ervan bewust worden dat zij alleen door samen te werken de veiligheid van vreemdelingen kunnen waarborgen’, zo klinkt het in het rapport. Uit diverse onderzoeken blijkt volgens de raad dat knelpunten in de samenwerking een belangrijke bedreiging vormen voor de veiligheid. De Inspectie Veiligheid en Justitie moet daar toezicht op gaan houden.

Teeven moet de Kamer binnenkort uitleg geven over de conclusies van het rapport en over de situatie van een Armeense asielzoeker die zichzelf om het leven heeft gebracht. Die kwestie kwam woensdag aan het licht.

Bron: Artsennet 

Het rapport is te downloaden via de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid


Lees verder...

volgende 10


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online