Nieuws op datum

22-3-14 Veldnorm inschakeling tolken lost probleem vergoeding niet op
22-3-14 Veldnorm inschakeling tolken lost probleem vergoeding niet op

Het afschaffen van de tolkenvergoeding ontslaat de zorgverlener niet van de plicht om de patiënt goed te informeren, aldus een artikel in Medisch Contact van 20 maart jl.. Een nieuwe veldnorm helpt artsen bij de inschatting of een (professionele) tolk nodig is. Maar de financiering is daarmee nog niet geregeld.

Ruim twee jaar geleden schafte minister Schippers de tolkenvergoeding af. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het slechten van de taalbarrière was haar argument. Anderhalf jaar na het stoppen van de vergoeding, maakte de minister de balans op: er waren geen gegevens waaruit bleek dat de kwaliteit van zorg door de maatregel achteruit was gegaan, er werden vooral meer informele tolken ingezet. 

Artsen zijn echter wettelijk verplicht om patiënten goed te informeren. Als taal daarbij een probleem is, heeft ook de dokter de plicht om te proberen dit op te lossen. Dat betekent niet dat bij alle consulten een professionele tolk nodig is. Maar soms wel. Om duidelijkheid te scheppen wanneer wél, heeft de KNMG – op initiatief van Pharos en in samenwerking met verschillende organisaties – een richtlijn opgesteld, de ‘Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg’.

Deze norm stelt echter artsen ook voor een probleem: want als er volgens de norm een professionele tolk nodig is, wie betaalt dat dan? Hoe daarmee wordt omgesprongen verschilt per instelling en per regio. De KNMG is nu in gesprek met het Nivel om te laten onderzoeken wat het toepassen van de veldnorm in de praktijk zou betekenen: hoe vaak zullen professionele tolken nodig zijn? En hoeveel zou dat kosten? De uitkomst van dat onderzoek zal de minister mogelijk aanzetten om de tolkenvergoeding in ere te herstellen, aldus het artikel in Medisch Contact.

Lees verder het artikel in Medisch Contact
 


Lees verder...

23-3-14 Privacybescherming in de jeugdzorg
23-3-14 Privacybescherming in de jeugdzorg

Gemeenten gaan als regisseur van de jeugdzorg per 1 januari 2015 informatie ontvangen en delen met het Openbaar Ministerie, de politie, het AMHK, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechterlijke macht en gecertificeerde instellingen. Zij krijgen daarmee toegang tot persoonlijke gegevens over kinderen en gezinnen die in de gemeente wonen.

Tijdens een recent debat, georganiseerd door de Stichting Bescherming Burgerrechten, stond onder meer de vraag centraal of wethouders en gemeenteraadsleden voldoende kennis hebben over het recht op privacy en of de privacy van minderjarigen en gezinnen voldoende gewaarborgd is. Defence for Children komt tot de conclusie dat er veel risico's zijn en gemeenten deze nog onvoldoende in kaart hebben gebracht.

Bron: Defence for Children


Lees verder...

12-3-14 Kwaliteitsnorm tolkengebruik gepubliceerd
12-3-14 Kwaliteitsnorm tolkengebruik gepubliceerd

Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. De recent gepubliceerde Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg, biedt zorgverleners hulp bij het maken van deze keus.

Op 1 januari 2012 schafte minister Schippers de financiering voor de tolkendienst af. Zorgorganisaties vrezen dat dit de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloedt. De kwaliteitsnorm is opgesteld door KNMG, KNOV, LHV, NHG, NIP, NPCF, NVvP op initiatief van Pharos.

Voor de bron en verder lezen klik op deze link.


Lees verder...

28-2-2014 Medische zorg in vreemdelingendetentiecentra voldoet nog niet volledig
28-2-2014 Medische zorg in vreemdelingendetentiecentra voldoet nog niet volledig

Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat de medische zorg in detentie- en uitzetcentra nog niet geheel voldoet aan de normen voor verantwoorde zorg. 

De inspectie concludeert dat binnen 24 uur na binnenkomst een zorgvuldige screening plaatsvindt. De medische noodzakelijke zorg is voldoende laagdrempelig toegankelijk. Verder is de overdracht van medische informatie in orde en is van alle ingeslotenen een actueel medicatieoverzicht beschikbaar.

Drie onderwerpen vragen echter de aandacht:de dossiervoering, het systematisch beoordelen van de psychische gesteldheid en afspraken tussen de verschillende zorgverleners. De dossiervoering is te gefragmenteerd en onoverzichtelijk. Daarnaast vindt wel beoordeling van de psychische gesteldheid plaats, maar onvoldoende systematisch. Hierdoor ontstaat het gevaar dat bijvoorbeeld risico’s onvoldoende in beeld zijn. Tot slot ontbreekt het in de detentie- en uitzetcentra aan een uitgewerkt professioneel statuut. Daarin moeten afspraken zijn vastgelegd over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende zorgverleners.

De afgelopen periode heeft de sector al een deel van de genoemde punten verbeterd. Met onaangekondigde bezoeken controleert de IGZ dit jaar de voortgang van de benodigde verbeteringen.

Bron: Nieuwsbericht IGZ; op deze site is ook het betreffende onderzoeksrapport te vinden.


Lees verder...

19-2-14 Eerste Kamer stemt in met nieuwe jeugdwet
19-2-14 Eerste Kamer stemt in met nieuwe jeugdwet

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft gister, 18-2-14, groen licht gegeven voor de overheveling van jeugdzorgtaken van Rijk en provincie naar gemeenten. De verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 in.

Drie moties die de Eerste Kamer indienden werden aangenomen. In één daarvan wordt de regering gevraagd om een meldpunt in te richten waar ouders, professionals en gemeenten terecht kunnen met signalen en vragen over het overhevelen van de jeugd-ggz aan gemeenten. Daarnaast vraagt de Eerste Kamer de regering om jaarlijks informatie te geven over de kwaliteit van de hulp in relatie tot het budget, en om een regeling te treffen voor landelijk werkende instellingen.

Al eerder werd bekend dat er een zogeheten Transitie Autoriteit Jeugd in het leven wordt geroepen die toezicht gaat houden op alle veranderingen. Deze onafhankelijke commissie kan helpen als gemeenten problemen hebben met het inkopen van zorg. Ook instellingen die zich zorgen maken over de zorg voor specifieke groepen, kunnen er aankloppen. En er komt een nationale conferentie om mogelijke stigmatisering van mensen met een psychische aandoening tegen te gaan.

Het kabinet wil dat jeugdzorg een taak van de gemeenten wordt omdat deze beter maatwerk zouden kunnen leveren. Door op het juiste moment de juiste hulp te bieden, wordt voorkomen dat dure gespecialiseerde hulp nodig is, is de gedachte. Gemeenten moeten op grond van het wetsvoorstel in de eerste plaats de gemeentelijke toegang op een laagdrempelige en herkenbare manier organiseren in bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of een centrum voor jeugd en gezin. De huisarts wordt een spil in dat nieuwe systeem. De staatssecretaris voor volksgezondheid voorziet ‘nieuwe verbindingen tussen de huisarts, de jeugdhulp en de jeugd-ggz’. Hij wil daarover met de LHV in gesprek.

Jeugdwerkers, artsen, kinderrechters en wetenschappers zijn bezorgd over de veranderingen, ook al omdat die gepaard gaan met een bezuiniging van 450 miljoen euro. Wat gebeurt er als de gemeente in financiële nood zit? Zorg weigeren bij gebrek aan budget is niet aan de orde, zegt de Staatssecretaris. Evenmin als wachtlijsten: die zijn ook uit den boze. ‘Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp te regelen. De zorgaanbieder bepaalt vervolgens wat er moet gebeuren.’

Bron: Artsennet 12 februari en 18 februari 2014


Lees verder...

3-2-2014 Zorg voor zwangere asielzoeksters moet beter
3-2-2014 Zorg voor zwangere asielzoeksters moet beter

 De inzet van professionele tolken en de medische overdracht bij overplaatsing moeten beter voor verantwoorde geboortezorg aan asielzoekers. Dit concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na onderzoek naar de geboortezorg aan asielzoekers.

Uit onderzoek blijkt dat asielzoekers een verhoogd risico hebben op zwangerschapscomplicaties en op sterfte van moeder en kind rond de geboorte. 

Om te onderzoeken of er sprake is van verantwoorde geboortezorg aan asielzoekers, deed de inspectie onderzoek bij de netwerken voor geboortezorg aan asielzoekers rond 9 van de 33 opvanglocaties in Nederland.

De inspectie zag dat zorgverleners en andere betrokken, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), over het algemeen intensieve en specifieke aandacht hebben voor de zwangere asielzoekers. Ook namen betrokken zorgverleners taken en verantwoordelijkheden van elkaar over als een ander in gebreke bleef bij het naleven van de normen. De grote mate van inzet en betrokkenheid van de netwerkpartners leidde tot tevredenheid over de geboortezorg bij de geïnterviewde asielzoekers.

Ondanks deze betrokkenheid en de inzet moeten er nog een aantal zaken worden verbeterd. De inspectie concludeert dat professionele tolken nog onvoldoende werden ingezet en dat de continuïteit van zorg bij overplaatsing of verhuizingen niet was geborgd. De inspectie heeft maatregelen opgelegd aan de verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties die niet aan de normen voldeden. Daarnaast heeft de inspectie aanbevelingen gedaan aan het COA voor de opvanglocaties die niet aan de normen voldeden.

Bron: IGZ; via deze link is ook het rapport te downloaden


Lees verder...

15-1-14 Besparing door migrantvriendelijke ziekenhuiszorg
15-1-14 Besparing door migrantvriendelijke ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen kunnen miljoenen besparen door hun zorg beter af te stemmen op miganten. Dat rekent Pharos voor in twee zogenaamde businesscases. Met relatief kleine investeringen kunnen het aantal opnames en polibezoeken en de ligduur aanzienlijk worden teruggebracht, aldus Pharos, kenniscentrum voor migranten en gezondheid.

De businesscase ‘Ziekenhuiszorg voor migranten: optimalisering van kwaliteit en doelmatigheid’ is door Pharos in opdracht van ZonMw ontwikkeld. De benodigde investeringen zijn volgens Pharos niet kostbaar en zowel patiënt, zorgverlener als instelling lijken te profiteren van de verbeteringen. Een vergelijkbare businesscase is, volgens Pharos, ook op te stellen voor de zorg aan laaggeletterden en laagopgeleiden.

Lees verder in Medisch Contact en op de website van Pharos


Lees verder...

24-1-14 KNMG consultatie over handreiking bewust afzien van eten en drinken
24-1-14 KNMG consultatie over handreiking bewust afzien van eten en drinken

Hoe te handelen als een patiënt bewust afziet van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen? De KNMG maakte een handreiking en legt een concept ter consultatie voor.

Hulpverleners zullen naar verwachting steeds vaker de situatie gaan tegenkomen van patiënten die bewust willen afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden die hierbij betrokken kunnen raken, hebben behoefte aan een handreiking die hen in staat stelt patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg in of voort te zetten.

Bij sommige artsen en andere hulpverleners leidt de keuze van de patiënt om af te zien van eten en drinken tot gewetensbezwaren. Zij mogen de zorg overdragen aan een collega, maar moeten wel als een goed hulpverlener passende zorg blijven verlenen die hoort bij bewust afzien van eten en drinken tot het moment van overdracht. In de handreiking staat voorop dat een patiënt die bewust afziet van eten en drinken om sneller te sterven recht heeft op adequate zorg.

Bron en verder lezen: KNMG Artsennet


Lees verder...

10-1-2014 Internetconsultatie door Min V&J over vreemdelingenbewaring
10-1-2014 Internetconsultatie door Min V&J over vreemdelingenbewaring

Staatssecretaris Teeven heeft een voorstel voor de nieuwe Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring vlak voor het kerstreces online gezet voor een internetconsultatie.

De staatssecretaris wil meer maatwerk bieden. Binnen vreemdelingenbewaring komen twee verschillende hoofdregimes: het verblijfs- en het beheersregime. Uitgangspunt daarbij is dat de vreemdeling – na een intake – in het verblijfsregime wordt geplaatst. In dit regime kunnen vreemdelingen grotendeels zelf invullen hoe zij hun tijd indelen en de dag doorbrengen. Centraal binnen de vreemdelingenbewaring staat het werken aan terugkeer. Daarop aanvullend zullen ook meer terugkeeractiviteiten, zoals cursussen, worden aangeboden om de vreemdeling te helpen bij zijn terugkeer.

Vreemdelingen die de geboden vrijheid van het verblijfsregime niet aankunnen, worden geplaatst in het beheersregime. Dit geldt ook voor vreemdelingen die vanwege hun gedrag of beheersproblemen de orde en veiligheid binnen het verblijfsregime te zeer verstoren. Vreemdelingen die in dit regime geplaatst worden, hebben meer toezicht en minder interne vrijheden. 

De Staatssecretaris verwacht dat met deze regeling de vreemdelingenbewaring een meer eigen positie zal krijgen binnen het vreemdelingenbeleid met meer afstand tot het gevangeniswezen.

Het doel van de consultatie is om burgers en organisaties te informeren over de regeling en hen de gelegenheid te bieden om hun visie hierop te geven.

Zie verder http://www.internetconsultatie.nl/vreemdelingenbewaring


Lees verder...

8-12-13 Zorgen bij rekenkamer over verdeling decentralisatiepot
8-12-13 Zorgen bij rekenkamer over verdeling decentralisatiepot

 De Algemene Rekenkamer waarschuwt op voorhand voor de verdeling van het macrobudget voor de decentralisaties jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning.

Het verdeelmodel moet nog worden gemaakt en daar zitten wegingsfactoren in. Het domein waarover je praat, is echter moeilijk te objectiveren’, stelt Arno Visser, lid van de Algemene Rekenkamer in een interview met Binnenlands Bestuur.

‘Tot dusver hebben we een verdeelmodel dat gaat over − heel flauw gezegd − lantaarnpalen, kilometers asfalt, oppervlakte et cetera', stekt Visser. 'Dat is hartstikke ingewikkeld, maar redelijk te objectiveren. Nu hebben we het over een andere wereld.’ 'Wat doe je bijvoorbeeld met vergrijzende gemeenten; krijgen die meer geld? En wat te doen met gemeenten die succesvol inzetten op preventie?'

 Het principe van een verdeelmodel dat in problemen denkt, is eigenlijk een vreemde in een sector waar we praten over de preventie en beheersing van uitgaven’, vindt Visser. ‘Dat is geen technisch probleem dat technisch kan worden opgelost, het is een principieel probleem.’ De discussie wordt tot nu toe niet gevoerd.

Bron: Binnenlands Bestuur


Lees verder...

volgende 10


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online