recht op gezondheidszorg

recht op gezondheidszorg

2-7-2014 Wisselen van huisarts blijkt lastig

 Wisselen van huisarts lukt veel mensen niet, zo blijkt uit een meldactie van de patiëntenfederatie NPCF onder 10.500 patiënten. Van deze 10.500 patiënten die een vragenlijst invulden, wilden er 1.100 wisselen van huisarts. Dat lukte maar een derde van hen. De drempels die patiënten daarbij tegenkomen zijn: de nieuwe huisarts neemt geen patiënten aan, de huidige huisarts moet toestemming geven, de nieuwe huisarts woont buiten het postcodegebied of huisartsen nemen geen patiënten van elkaar over. De helft van de patiënten wilde wisselen vanwege ontevredenheid met de huidige huisarts, 35 procent had geen vertrouwen in de huisarts. Algemeen directeur Wilna Wind van de NPCF vindt dat mensen moeten kunnen overstappen als ze dat willen.

 De Landelijke Huisartsen Vereniging verwijst naar de folder van de LHV en NPCF over het kiezen van een andere huisarts. Daarin staan drie situaties beschreven waarin huisarts en patiënt gezamenlijk kunnen besluiten om van inschrijving af te zien. ‘Bijvoorbeeld als de praktijk vol is, of als er een te grote afstand is tussen het woonadres van de patiënt en de huisartsenpraktijk. Ook kunnen huisarts en patiënt principiële verschillen hebben in visie over de zorgverlening, te denken valt aan euthanasie, alternatieve geneeswijzen’, aldus een LHV-woordvoerder.

Patiënten waarderen de huisarts overigens hoog in datzelfde onderzoek, met gemiddeld een rapportcijfer 8. Dat is hoger dan de 7,5 die de huisartsen kregen in 2009. Toen was telefonische bereikbaarheid een van de problemen. Die blijkt nu verbeterd. Bijna de helft van de deelnemers (41%) geeft te kennen dat het (soms) een probleem is om de huisarts(en praktijk) op werkdagen telefonisch te bereiken. In 2009 was dit nog 50 procent.

Bron: Medisch Contact


Lees verder...

5-6-2014 Vrije artsenkeuze specialistenzorg afgeschaft; schending grondrecht?

Of een patiënt kan worden doorverwezen naar een specialist van keuze gaat afhangen van het soort verzekeringspolis dat een patiënt heeft. Dat staat in een plan over keuzevrijheid in de zorg waarover het kabinet het donderdag eens is geworden met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

De vrije keuze van de huisarts, tandarts en apotheek blijft voor iedereen bestaan. Hetzelfde geldt voor de fysiotherapeut en de verloskundige. Verwijzen naar een medisch specialist van keuze is niet altijd meer mogelijk. Zorgverzekeraars mogen vanaf 2016 ziekenhuizen en ggz-instellingen gaan weigeren. Tegelijkertijd moeten ze wel diversiteit garanderen.

Voordat het akkoord tussen het kabinet met oppositiepartijen werd afgesloten hield advocaat Spong in Medisch Contact een betoog waarin hij stelde dat het wijzigen van artikel dertig tegen verschillende bepalingen indruist, waaronder een bepaling van het Europees Hof. De vrije artsenkeuze is volgens Spong een grondrecht.

Bron: Medisch Contact, waarin ook een link naar het betoog van Mr. Spong


Lees verder...

16-5-2014 Slechte toegang tot zorg voor zwangere ongedocumenteerde

 Zwangere vrouwen die illegaal in Nederland verblijven hebben een slechte toegang tot de gezondheidszorg. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen in Europa – focus zwangere vrouwen en kinderen’ van Médecins du Monde.

Voor veel zwangere vrouwen die illegaal in Nederland verblijven, blijkt de weg naar de verloskundige vaak moeilijk te vinden. Zij komen vervolgens laat in zorg, wat vaak aanleiding geeft om de verdere zwangerschapscontrole bij de gynaecoloog te laten plaatsvinden. Omdat zwangere vrouwen die illegaal in het land verblijven geen ziektekostenverzekering hebben zijn de kosten van de begeleiding tijdens de zwangerschap en bevalling een probleem. Vaak kunnen de vrouwen niet thuis bevallen en een poliklinische bevalling kunnen ze niet betalen. Daarom wordt er een medische indicatie afgegeven – en worden de kosten gedragen door het ziekenhuis. Dit zijn echter onnodig hoge kosten.

Dokters van de Wereld geeft in Nederland geen medische zorg, maar informeert en bemiddelt op individueel niveau. Daarnaast geeft Dokters van de Wereld voorlichting aan illegale migranten, huisartsen en andere zorgverleners.

Bron: Artsennet; hierop is ook een link naar het volledige onderzoeksrapport te vinden.


Lees verder...

22-4-2014 80 000 banen in de zorg op de tocht

 Tachtigduizend zorgmedewerkers worden de komende jaren om- of bijgeschoold, omdat hun huidige werk verdwijnt als gevolg van bezuinigingen. Dat staat in een plan dat dinsdag in Den Haag is gepresenteerd.

Ongeveer vijftigduizend mensen worden omgeschoold voor ander werk in de zorg. Zo’n 25 duizend mensen krijgen begeleiding naar werk buiten de zorg. Daarnaast komen er vijfduizend leer-werkplekken voor jongeren. Voor de om- en bijscholingstrajecten is tweehonderd miljoen euro beschikbaar. De helft van dat bedrag wordt door de sector opgebracht. De staat betaalt het overige deel.

In de zorg, waar meer dan een miljoen mensen werken, zijn grote veranderingen gaande door de bezuinigingen van het kabinet. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, waardoor banen in verzorgingshuizen verdwijnen. Ook op de jeugdzorg, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg wordt bezuinigd.

Volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) krijgen jaarlijks honderd- tot tweehonderdduizend banen in de zorg een andere vorm. ‘Mensen die nu in instellingen werken, zullen vaker zorg aan huis gaan verlenen. Het werk in instellingen zal ook veranderen. Het zal meer gaan om zware zorg.’

Of het banenplan genoeg is om grootschalige werkloosheid in de zorg te voorkomen, is niet duidelijk. De effecten van de bezuinigingsoperaties voor de arbeidsmarkt worden de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden, zegt de minister van Sociale Zaken, Asscher.

Bron: Artsennet
 


Lees verder...

23-4-2014 Geen uitstel in de verschuiving van de langdurige zorg

 De grote verschuiving van de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten naar de gemeenten per 1 januari volgend jaar wordt niet uitgesteld. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) deze week tijdens het debat over wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

‘Uitstel gaat niet helpen voor de voorbereiding en gaat ook de duidelijkheid niet vergroten’, zei Van Rijn. De staatssecretaris reageerde op de oproep van onder meer CDA en GroenLinks. Zij willen dat de invoering van de wet met een jaar wordt uitgesteld omdat gemeenten te weinig tijd hebben om zich voor te bereiden. ‘We kunnen niet tegen elkaar zeggen dat we dat nu even in een vloek en een zucht aan het behandelen zijn. Dat geldt ook voor de gemeenten. Die zijn al heel lang bezig zich voor te bereiden.’

Eerder deze maand maakte Andre Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland duidelijk dat de zorgverzekeraars de invoering van de Wet langdurige zorg en de overheveling van de langdurige intramurale ggz naar de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2015 onverstandig vonden. De introductie van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet vormt samen met de nieuwe Wmo het fundament voor zorg en ondersteuning in de thuissituatie, schreef Rouvoet, en moet daarom prioriteit hebben. Van Rijn wees ook dit verzoek voor uitstel af.

Bron: Artsennet


Lees verder...

24-4-2014 Gezondheidsrisico's in asielzoekerscentra

 Vreemdelingen in Nederlandse opvang- en detentiecentra lopen risico’s waardoor zij lichamelijke of geestelijke schade kunnen oplopen. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat donderdag is gepresenteerd. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) krijgt het advies hier maatregelen tegen te nemen.

De onderzoeksraad heeft gekeken naar de fysieke veiligheid en de geestelijke gezondheid van vreemdelingen. Uit het rapport blijkt dat ‘partijen in de vreemdelingenketen’ zich bewust zijn van de risico’s die vreemdelingen lopen en dat ze zich inzetten om deze te beheersen. ‘Maar in de praktijk lukt dat niet altijd’, concludeert de raad.

Dat komt onder meer doordat medewerkers van de verschillende partijen geregeld belangen moeten afwegen die op gespannen voet met elkaar staan. ‘Zo moeten zij niet alleen rekening houden met de veiligheid van de vreemdeling, maar ook met hun eigen veiligheid en die van anderen, met de snelheid van de asielprocedure en met de kosten. De veiligheid van de vreemdeling kan dan ondergeschikt raken aan andere belangen’, is te lezen in het rapport.

Medewerkers zouden volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid over heldere uitgangspunten moeten beschikken die hun ‘houvast’ bieden bij de afweging van conflicterende belangen. Ook zijn er zorgen over de beschikbaarheid van bijvoorbeeld medische gegevens. Medewerkers beschikken daar op cruciale momenten vaak niet over. De raad vindt dat daar met spoed een oplossing voor moet worden gevonden.

Verder kan de samenwerking tussen de partijen in de vreemdelingenketen beter. ‘Alle betrokkenen moeten zich ervan bewust worden dat zij alleen door samen te werken de veiligheid van vreemdelingen kunnen waarborgen’, zo klinkt het in het rapport. Uit diverse onderzoeken blijkt volgens de raad dat knelpunten in de samenwerking een belangrijke bedreiging vormen voor de veiligheid. De Inspectie Veiligheid en Justitie moet daar toezicht op gaan houden.

Teeven moet de Kamer binnenkort uitleg geven over de conclusies van het rapport en over de situatie van een Armeense asielzoeker die zichzelf om het leven heeft gebracht. Die kwestie kwam woensdag aan het licht.

Bron: Artsennet 

Het rapport is te downloaden via de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid


Lees verder...

27-4-2014 Vrije artsenkeuze van de baan?

 De vrije artsenkeuze is straks van de baan. Tenminste, als het aan de minister en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt. Want in hun plannen beslist niet langer de patiënt welke zorgverlener of instelling hij of zij bezoekt, maar de zorgverzekeraar.

De NZa stelt in haar advies aan de minister dat het afschaffen van de vrije artsenkeuze voor verzekerden een financieel voordeel van 100 euro per jaar oplevert. De NZa onderbouwt dat overigens verder niet. Iedere patiënt moet te allen tijde zelf zijn of haar zorgverlener kunnen kiezen. Daarom roept de VvAA de leden van de Tweede Kamer op tegen het voorstel te stemmen.

Het voorstel heeft grote consequenties voor patiënten. Als voorbeeld wijst de VvAA op chronische patiënten die van de zorgverzekeraar ineens moeten switchen van zorgverlener of -instelling, en hun contacten met vertrouwde verpleegkundigen en artsen kwijtraken. Of aan patiënten die rondom de jaarwisseling van het ene ziekenhuis naar het andere moeten verhuizen, omdat de zorgverzekeraar het ene ziekenhuis niet meer contracteert.

VvAA wil voorkomen dat de patiënt straks niets meer te kiezen heeft en dat de relatie tussen arts en patiënt onder druk komt te staan. Het feit dat dit voorstel zo snel mogelijk door de Kamer geloodst lijkt te gaan worden, verontrust VvAA dan ook ten zeerste. In een brief roept de VvAA de Tweede Kamer op te voorkomen dat een fundamenteel recht van de Nederlandse burger wordt aangetast.

Op de website van de VvAA kan een petitie worden ondertekend tegen de afschaffing van de vrije artsenkeuze.


Lees verder...

22-3-14 Veldnorm inschakeling tolken lost probleem vergoeding niet op

Het afschaffen van de tolkenvergoeding ontslaat de zorgverlener niet van de plicht om de patiënt goed te informeren, aldus een artikel in Medisch Contact van 20 maart jl.. Een nieuwe veldnorm helpt artsen bij de inschatting of een (professionele) tolk nodig is. Maar de financiering is daarmee nog niet geregeld.

Ruim twee jaar geleden schafte minister Schippers de tolkenvergoeding af. Patiënten zijn zelf verantwoordelijk voor het slechten van de taalbarrière was haar argument. Anderhalf jaar na het stoppen van de vergoeding, maakte de minister de balans op: er waren geen gegevens waaruit bleek dat de kwaliteit van zorg door de maatregel achteruit was gegaan, er werden vooral meer informele tolken ingezet. 

Artsen zijn echter wettelijk verplicht om patiënten goed te informeren. Als taal daarbij een probleem is, heeft ook de dokter de plicht om te proberen dit op te lossen. Dat betekent niet dat bij alle consulten een professionele tolk nodig is. Maar soms wel. Om duidelijkheid te scheppen wanneer wél, heeft de KNMG – op initiatief van Pharos en in samenwerking met verschillende organisaties – een richtlijn opgesteld, de ‘Kwaliteitsnorm tolkgebruik bij anderstaligen in de zorg’.

Deze norm stelt echter artsen ook voor een probleem: want als er volgens de norm een professionele tolk nodig is, wie betaalt dat dan? Hoe daarmee wordt omgesprongen verschilt per instelling en per regio. De KNMG is nu in gesprek met het Nivel om te laten onderzoeken wat het toepassen van de veldnorm in de praktijk zou betekenen: hoe vaak zullen professionele tolken nodig zijn? En hoeveel zou dat kosten? De uitkomst van dat onderzoek zal de minister mogelijk aanzetten om de tolkenvergoeding in ere te herstellen, aldus het artikel in Medisch Contact.

Lees verder het artikel in Medisch Contact
 


Lees verder...

12-3-14 Kwaliteitsnorm tolkengebruik gepubliceerd

Verantwoorde zorg vereist soms de inzet van een professionele tolk. Er zijn ook situaties waarbij een informele tolk, zoals een familielid of een buurvrouw, volstaat. De recent gepubliceerde Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg, biedt zorgverleners hulp bij het maken van deze keus.

Op 1 januari 2012 schafte minister Schippers de financiering voor de tolkendienst af. Zorgorganisaties vrezen dat dit de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloedt. De kwaliteitsnorm is opgesteld door KNMG, KNOV, LHV, NHG, NIP, NPCF, NVvP op initiatief van Pharos.

Voor de bron en verder lezen klik op deze link.


Lees verder...

19-2-14 Eerste Kamer stemt in met nieuwe jeugdwet

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft gister, 18-2-14, groen licht gegeven voor de overheveling van jeugdzorgtaken van Rijk en provincie naar gemeenten. De verantwoordelijkheid van de gemeenten voor de jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 in.

Drie moties die de Eerste Kamer indienden werden aangenomen. In één daarvan wordt de regering gevraagd om een meldpunt in te richten waar ouders, professionals en gemeenten terecht kunnen met signalen en vragen over het overhevelen van de jeugd-ggz aan gemeenten. Daarnaast vraagt de Eerste Kamer de regering om jaarlijks informatie te geven over de kwaliteit van de hulp in relatie tot het budget, en om een regeling te treffen voor landelijk werkende instellingen.

Al eerder werd bekend dat er een zogeheten Transitie Autoriteit Jeugd in het leven wordt geroepen die toezicht gaat houden op alle veranderingen. Deze onafhankelijke commissie kan helpen als gemeenten problemen hebben met het inkopen van zorg. Ook instellingen die zich zorgen maken over de zorg voor specifieke groepen, kunnen er aankloppen. En er komt een nationale conferentie om mogelijke stigmatisering van mensen met een psychische aandoening tegen te gaan.

Het kabinet wil dat jeugdzorg een taak van de gemeenten wordt omdat deze beter maatwerk zouden kunnen leveren. Door op het juiste moment de juiste hulp te bieden, wordt voorkomen dat dure gespecialiseerde hulp nodig is, is de gedachte. Gemeenten moeten op grond van het wetsvoorstel in de eerste plaats de gemeentelijke toegang op een laagdrempelige en herkenbare manier organiseren in bijvoorbeeld een sociaal wijkteam of een centrum voor jeugd en gezin. De huisarts wordt een spil in dat nieuwe systeem. De staatssecretaris voor volksgezondheid voorziet ‘nieuwe verbindingen tussen de huisarts, de jeugdhulp en de jeugd-ggz’. Hij wil daarover met de LHV in gesprek.

Jeugdwerkers, artsen, kinderrechters en wetenschappers zijn bezorgd over de veranderingen, ook al omdat die gepaard gaan met een bezuiniging van 450 miljoen euro. Wat gebeurt er als de gemeente in financiële nood zit? Zorg weigeren bij gebrek aan budget is niet aan de orde, zegt de Staatssecretaris. Evenmin als wachtlijsten: die zijn ook uit den boze. ‘Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp te regelen. De zorgaanbieder bepaalt vervolgens wat er moet gebeuren.’

Bron: Artsennet 12 februari en 18 februari 2014


Lees verder...

volgende 10


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online