medisch ethische dilemma's

medisch ethische dilemma's

23-3-14 Privacybescherming in de jeugdzorg

Gemeenten gaan als regisseur van de jeugdzorg per 1 januari 2015 informatie ontvangen en delen met het Openbaar Ministerie, de politie, het AMHK, de Raad voor de Kinderbescherming, de rechterlijke macht en gecertificeerde instellingen. Zij krijgen daarmee toegang tot persoonlijke gegevens over kinderen en gezinnen die in de gemeente wonen.

Tijdens een recent debat, georganiseerd door de Stichting Bescherming Burgerrechten, stond onder meer de vraag centraal of wethouders en gemeenteraadsleden voldoende kennis hebben over het recht op privacy en of de privacy van minderjarigen en gezinnen voldoende gewaarborgd is. Defence for Children komt tot de conclusie dat er veel risico's zijn en gemeenten deze nog onvoldoende in kaart hebben gebracht.

Bron: Defence for Children


Lees verder...

9-8-2013 Nog veel mis in de gehandicaptenzorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het afgelopen half jaar 44 onaangekondigde bezoeken gebracht aan gehandicapteninstellingen. De resultaten zijn schokkend: 64 procent van de instellingen bleek niet aan de gestelde minimumeisen te doen, 9 procent voldeed deels, en slechts 27 procent van de instellingen was in orde. De inspectie toetste op vier onderdelen: veiligheid, ondersteuningsplan, de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen en de kwaliteit van het personeel en organisatie.

Aanleiding van het onderzoek is de dood van de 44-jarige Roelie, een verstandelijk gehandicapte vrouw, op 13 maart 2012. Nieuwsuur besteedde in de uitzending van 5 augustus jl. hieraan aandacht.

De vrouw woonde op vrijwillige basis in een behandelcentrum van NOVO. Op 13 maart 2012 overlijdt zij nadat ze minutenlang door vier verzorgers tegen de grond is gedrukt vanwege onrustig gedrag. Het Openbaar Ministerie vervolgt de verzorgers niet, omdat zij niet de opzet hadden de vrouw om het leven te brengen en uit noodweer handelden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht het incident en concludeerde dat drie van de vier verzorgers niet geschoold zijn in het toepassen van dwangmiddelen. De locatie is inmiddels gesloten en de IGZ kondigde aan de overige tachtig vestigingen van zorginstelling NOVO te onderzoeken

Het gebruik van dwangmiddelen grijpt in op de menselijke waardigheid en levert in ernstige gevallen een mensonterende of vernederende behandeling op. Die is verboden volgens artikel 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Andere rechten die in het geding kunnen komen zijn het recht op respect voor privéleven, lichamelijke integriteit en autonomie.

Het VN Comité tegen Foltering (CAT) uitte eerder dit jaar in een rapportage zorgen over de toepassing van dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg. Nederland moet hierover nadere uitleg geven aan het comité op 31 mei 2014. [Zie ook ons nieuwsbericht hierover op 21-6-2013.]

Lees verder op webpagina van het College voor de Rechten van de Mens.

Voor betreffende uitzending van Nieuwsuur van 5 augustus klik hier.
 


Lees verder...

19-7-2013 Gedragscode veilige elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De koepels van zorgverleners hebben op 18-7-2013 de definitieve versie van de Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) gepubliceerd. Deze breed gedragen gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.

De koepels van zorgverleners en diverse regionale (ICT-) samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders hebben de wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij uitwisseling van patiëntgegevens gebundeld en praktisch toepasbaar gemaakt. De gedragscode EGiZ bevat dus geen nieuwe regels, maar bevordert een veilige omgang met deze gevoelige persoonsgegevens. Het helpt zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden onder andere bij het geven van een goede invulling aan patiëntenrechten rond informatieverstrekking en toestemming en verheldert verantwoordelijkheden.

Bron en lees verder: nieuwsbericht KNMG


Lees verder...

2-1-2013 Medisch beroepsgeheim is voor artsen soms lastig

Het beroepsgeheim stelt bijna twee op de vijf artsen weleens voor een dilemma. Toch zeggen veruit de meesten dat zij de zwijgplicht nodig hebben om hun beroep te kunnen uitoefenen. Dit blijkt uit een enquête van Medisch Contact onder ruim 900 artsen. Maar liefst 85 procent zou naar eigen zeggen het vak zonder beroepsgeheim niet kunnen uitoefenen. Toch zegt 39 procent van de artsen dat het hen vaak voor een dilemma stelt. De helft (49%) zegt het beroepsgeheim weleens te hebben verbroken. Dat laatste is minder verrassend dan het lijkt: een arts móet spreken als hij op deze manier ernstige schade aan anderen kan voorkomen.
 

Bron en lees verder: Medisch Contact 19-12-2012


Lees verder...

21-11-2012 Rapport Rathenau Instituut over mensverbetering

Nederlanders zijn bijzonder terughoudend als het gaat om het gebruik van medische technologieën door gezonde mensen om beter te presteren of een fraaier uiterlijk te krijgen. Mensen zijn beducht voor de risico’s van deze zogenoemde mensverbeteringstechnologieën en vinden dat er nooit druk uitgeoefend mag worden om die middelen te nemen. Dat blijkt uit een publieksonderzoek van het Rathenau Instituut naar mensverbetering. Vandaag verschijnt het rapport “Goed, beter, betwist. Publieksonderzoek naar mensverbetering”.

Bekende voorbeelden van mensverbetertechnologieën zijn: cosmetische chirurgie, doping en gebruik van Ritalin en Viagra door gezonde mensen. Er is een reeks aan nieuwe middelen in opkomst: embryoselectie, pillen tegen trauma’s en hersenimplantaten die je stemming kunnen verbeteren. Deze ontwikkeling maakt het volgens het Rathenau Instituut noodzakelijk dat de overheid beleid rond deze mensverbetertechnologieën gaat ontwikkelen.
 

Verdere informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het Rathenau instituut. Het onderzoeksrapport is via de website te downoaden. 

Bron: nieuwsberichten van het Rathenau instituut.


Lees verder...

31-10-2012 Publicatie "Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid"

De Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bieden in de ‘Toekomstverkenning Ethiek en Gezondheid’ een vooruitblik op de meest belangrijke ontwikkelingen en ethische vraagstukken die ons te wachten staan in de komende jaren.

De publicatie is te downloaden via deze link.


Lees verder...

17-7-2012 Jongensbesnijdenis in discussie

Onlangs bepaalde een Duitse rechter dat jongensbesnijdenis zonder medische noodzaak strafbaar is. Op 28 juni organiseerde de KNMG een internationale bijeenkomst over hetzelfde onderwerp. In deze bijeenkomst stond de vraag centraal of besnijdenis een ingreep is die artsen zouden moeten ontmoedigen, verbieden of juist aanmoedigen. De discussie richtte zich met name op de medische consequenties van besnijdenis. Er lijken op medisch gebied meer valide argumenten te bestaan die tegen jongensbesnijdenis pleiten dan voor.

Met de Noorse artsenfederatie beschouwt de KNMG jongensbesnijdenis als strijdig met het recht op autonomie en het recht op lichamelijke integriteit. Ook is de ingreep in strijd met de artseneed die zegt dat artsen geen schade mogen doen. Beide artsenorganisaties ontmoedigen de besnijdenis.

Een verslag van de bijeenkomst is verschenen op de website van de KNMG. Daarop is ook het standpunt van de KNMG over jongensbesnijdenis te vinden.


Lees verder...

16-7-2012 Uitspraak CBP: Verzuimbedrijf handelde in strijd met de wet

Op 23 maart besteedde Zembla onder de titel "de verzuimpolitie" aandacht aan de wijze waarop verzuimbedrijven opereren. Uit de uitzending van Zembla bleek dat een groot commercieel verzuimbedrijf, Verzuimreductie, callcenter-medewerkers in dienst heeft die niet alleen ziekmeldingen registreerden, maar ook medische vragen stellen.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek geconcludeerd dat het betreffende verzuimbedrijf in strijd met de wet handelde door de wijze waarop het bedrijf medische gegevens van zieke werknemers verzamelde ten behoeve van zijn opdrachtgevers, de werkgevers. Uit het onderzoek blijkt dat zogeheten casemanagers van het verzuimbedrijf allerhande medische persoonsgegevens opvroegen en daarbij verder gingen dan noodzakelijk was voor de verzuimbegeleiding van de zieke werknemers. Bovendien is gebleken dat de verzamelde medische informatie vaak ook toegankelijk was voor de werkgevers.
 

Het verzuimbedrijf zal nu alle onrechtmatig verzamelde medische gegevens in de lopende en afgesloten dossiers vernietigen.

Voor verdere informatie zie de website van het CBP.

Bron: CBP


Lees verder...

16-6- 2012 Psychiatrische patiënt te lang in isoleercel

Uit promotieonderzoek van Irina Georgieva blijkt dat in Nederland psychiatrische patiënten te vaak en te lang in de separeercel worden gezet. Bij veel patiënten is opsluiting te verminderen, bijvoorbeeld door noodmedicatie te geven.

Waar de gemiddelde opsluittijd in Duitsland op 6,6 uur ligt en in Noorwegen op 3 uur, was Nederland in 2010 Europees koploper met gemiddeld 63 uur. Georgieva pleit ervoor dat patiënten zelf kunnen aangeven hoe ze het liefst behandeld worden als er een crisis ontstaat.

Volgens Georgieva moet onder hulpverleners eerst een bewustwordingproces en cultuurverandering ontstaan."Veel hulpverleners denken dat medicatie meer ingrijpend is voor de patiënt. Uit mijn onderzoek blijkt juist dat de meerderheid van de patiënten de voorkeur geeft aan noodmedicatie en dat patiënten deze maatregel ook nog als minder ingrijpend en vernederend ervaren dan separaties."
 

Irina Georgieva promoveert 14 juni op haar proefschrift 'Coercive Interventions during Inpatient Psychiatric Care Patient's preference, prevention and effects' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


Lees verder...

1-6-2012 AZVU door het stof na onderzoek televisieopnames op EH

Het VU medisch centrum had de opnames op de spoedeisende hulp voor het televisieprogramma '24 uur tussen leven en dood' nooit mogen maken. VUmc deed grondig onderzoek naar de gang van zaken en ging vandaag diep door het stof.

VUmc noemt op haar website de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Vooral de afdeling Communicatie moet het ontgelden. Zowel in de voorbereidende fase van de tv-opnames als in de fase daarna.

De raad van bestuur steekt ook de hand in eigen boezem: "De raad van bestuur heeft zich in deze fase teveel laten leiden door de uitspraken van de dienst communicatie. Zij had eerder een onderzoek naar de feiten kunnen instellen om zo op een eerder moment tot een eigen en onafhankelijk oordeel te komen. De communicatie vanuit de raad van bestuur over de gebeurtenissen naar de medewerkers van VUmc was in deze fase te beperkt."
 

(Bron: Artsennet)


Lees verder...

volgende 10


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online