mensenrechteneducatie

mensenrechteneducatie

2 december 2011 Mensenrechten moeten tot de Nederlandse cultuur gaan behoren

“Small places: the home-coming of human rights”. Op vrijdag 2 december sprak Barbara Oomen haar

oratie sociologie van mensenrechten

uit (Universiteit Utrecht) in het stadhuis van Middelburg (Roosevelt Academy).
Ze stelde dat juridisch bewustzijn en cultuur zoals die over de grondwet ook voor Mensenrechten van belang is. Discrepantie tussen wetgeving en beleving leidt tot de paradox, dat Nederland Mensenrechten exporteert en zich niet bewust is van de schendingen in eigen land, zoals blijkt uit polarisatie, huiselijk geweld en toegang tot gezondheidszorg.
Niet alleen het ‘legal framwork’ maar vooral ook kennis over Mensenrechten (MRE) moet die discrepantie oplossen. Angst voor te veel wetgeving en de grote hoeveelheid stakeholders maken nieuw beleid lastig.
Ze stelden MR steden als Utrecht en Middelburg tot voorbeeld.


Lees verder...

Cursus geweldspreventie voor werkers in de gezondheidszorg

Het Medical Peace Work heeft een cursus e-health bestaande uit 7 modules gepresenteerd over geweldspreventie en vredestichting voor professionals in de gezondheidszorg. Het gaat ook over voorkomen van zelfdoding en huiselijk geweld, naast conflictbeheersing en afschaffen van kernwapens. 2 modules gaan over toegang tot zorg. Het project is ontwikkeld vanuit een 10 tal landen waaronder Nederland (Johannes Wier Stichting) en gefinancierd door het Leonardo DaVinci-project van de Europese Commissie.


Lees verder...

VN beoordeelt mensenrechten Nederland

Een werkgroep van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft de mensenrechtensituatie in Nederland beoordeeld, met als doel die te verbeteren. Nederland werd als één van de eerste landen aan dit ‘mensenrechtenexamen’ onderworpen. De werkgroep spoorde Nederland onder andere aan om het ICRMW te ondertekenen. Het verdrag waarin de rechten van de migrantwerkers en hun familie worden vastgelegd.


Lees verder...

Online cursus geweldspreventie en vredesopbouw voor gezondheidswerkers

Voor het eerst is er een online cursus geweldspreventie en vredesopbouw voor gezondheidswerkers beschikbaar. Medical Peace Work presenteerde deze cursus op elf maart 2008 in Berlijn, Londen, Amsterdam, New Delhi en Mexico City. De cursus is bedoeld voor artsen, gezondheidswerkers en studenten over de hele wereld en gratis beschikbaar via het Internet. Volgens projectmanager Dr. Klaus Melf is de vredescapaciteit van de gezondheidszorgsector te groot om in een ouderwetse collegezaal te passen, vandaar deze moderne opzet.


Lees verder...

Medical Peace Work zoekt testpersonen

Medical Peace Work is een Europees e-learning project van 11 landen voor werkers in de gezondheidszorg. Het doel is vaardigheden om geweld te voorkomen te versterken. In augustus 2008 moet het project worden afgesloten. Het project zoekt proefpersonen om de modules te testen. Om je aan te melden ga naar www.medicalpeacework.org


Lees verder...

Mensenrechteneducatie hoort in de opleiding

Bij zijn afscheid als voorzitter van de Johannes Wier Stichting zei Daniel Tavenier dat Mensenrechteneducatie in de opleiding van alle medische beroepen thuishoort. Alleen op deze manier is het mogelijk dat alle werkers in de gezondheidszorg dit kwalitatieve aspect van de zorg in hun dagelijkse leven een plaats geven.


Lees verder...

Kansen en uitdagingen voor verpleegkundigen
Op 15 juni 2006 heeft Amnesty International een rapport gepubliceerd onder de titel Caring for Human Rights: challenges and opportunities for nurses and midwives. Doel van het rapport is de relatie te onderzoeken tussen de praktijk van verpleegkundigen en vroedvrouwen t.a.v. mensenrechten en daaruit conclusies te trekken over prioriteiten bij de beroepsuitoefening. In dit artikel zal verder niet ingegaan worden op de rol van vroedvrouwen. Nog niet eerder zijn zoveel gevarieerde onderwerpen op het gebied van gezondheidszorg en mensenrechten samengebracht in ??n rapport van Amnesty International. De inhoud is aan een internationaal publiek gericht en bestemd voor alle verpleegkundigen, waar ook ter wereld.
Lees verder...


Conferentie kinderrechtenonderwijs 24-11-06
De PABO Groenewoud en Defence for Children organiseren op vrijdag 24 november 2006 in Nijmegen een conferentie over kinderrechtenonderwijs, een bijzondere vorm vam mensenrechtenonderwijs.
Lees verder...


Aankondiging: Symposium Bijwerkingen van Oorlog
Op zaterdagmiddag 20 mei organiseert de NVMP, vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken, het symposium "Bijwerkingen van Oorlog, Psychische effecten van vredesmissies op militairen en van terrorismedreiging op burgers." Met het uitzenden van militairen naar de gevaarlijke Afghaanse provincie Uruzgan heeft Nederland een nieuwe stap gezet op het pad van 'Vredesmissies'. Deze militairen komen gelukkig meestal ook weer heelhuids thuis, maar voor een deel van hen beginnen daar pas de problemen. Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en andere gezondheidsklachten nemen in omvang toe naarmate de uitzendingen een minder vreedzaam karakter krijgen. Een aantal van de huidige missies nu maakt deel uit van de 'War on terror'. In een huis aan huisfolder wordt verteld wat u kunt doen tegen terrorisme. Maar wat doet de terrorismedreiging eigenlijk met de gewone burger?
Lees verder...


Aankondiging: Symposium "Geen papieren wel een verhaal"
Op zaterdag 25 maart organiseert de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (vnVa) onder de titel "Geen papieren wel een verhaal" een symposium over Gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwelijke migranten zonder verblijfsvergunning. Dit symposium is georganiseerd rondom de uitreiking van de Corrie Hermannprijs, een jaarlijkse prijs die gaat naar een vrouwelijke arts die zich binnen haar werk profileert en daarmee bijdraagt aan de realisering van de doelstellingen van de Vereniging van Vrouwelijke Artsen. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. Dit jaar wordt zij uitgereikt aan Maria van den Muijsenbergh, huisarts. Maria was jarenlang bij de Johannes Wier Stichting actief.
Lees verder...


volgende 10


Johannes Wier Stichting: de mensenrechtenorganisatie van en voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De Johannes Wier Stichting mobiliseert professionals in de gezondheidszorg voor de bevordering van mensenrechten.
doneer direct
online